www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ต้นทุนกู้ยืม

(1/1)

โจ๊กเกอร์:
ต้นทุนกู้ยืมที่ถือเป็นต้นทุนทรัพย์สินต้องเข้าหลักเกณฑ์อย่างไรประกาศกรมสสรพากรฉบับที่เท่าไหร่ครับ

อ้วน:
ในทางภาษีอากรก็มิได้มีการกำหนดในส่วนของต้นทุนกู้ยืมที่ถือเป็นต้นทุนทรัพย์สินอย่างชัดเจน  แต่ตามมาตรา 65 ทวิ (3) ราคาทรัพย์สินอื่นนอกจาก (6) ให้ถือตามราคาที่พึงซื้อทรัพย์สินนั้นได้ตามปกติ และในกรณีที่มีการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ห้ามมิให้นำราคาที่ตีราคาเพิ่มขึ้นมารวมคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ ส่วนทรัพย์สินรายการใดมีสิทธิหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา ก็ให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในการคำนวณกำไรสุทธิ หรือขาดทุนสุทธิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราเดิมที่ใช้อยู่ก่อนตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น โดยให้หักเพียงเท่าที่ระยะเวลา และมูลค่าต้นทุนที่เหลืออยู่สำหรับทรัพย์สินนั้นเท่านั้น

http://www.rd.go.th/publish/5939.0.html#mata65_2แต่เมื่อมาพิจารณาในส่วนของวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา  ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยหักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527 ดู

มาตรา 3  ในการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในการคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ เมื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้เลือกใช้วิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และอัตราที่จะหักอย่างใด แล้วให้ใช้วิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และอัตราที่จะหักอย่างใด แล้วให้ใช้วิธีการทางบัญชีและอัตรานั้นตลอดไป เว้นแต่ จะได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงจากอธิบดีกรมสรรพากร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายและให้ถือปฏิบัติตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับอนุมัตินั้น

http://www.rd.go.th/publish/2369.0.htmlซึ่งตามความเห็นส่วนตัว  ผมมองว่าหลักทางภาษีในเรื่องต้นทุนของทรัพย์สินก็น่าจะยึดตามหลักการบัญชีเช่นกันครับ

โจ๊กเกอร์:
ขอบคุณครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม