www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เงินเดือนที่ได้รับจากต่างประเทศ

(1/1)

สงสัยมาก:
ได้รับเงินเดือนจากทางบริษัทต่างประเทศ-สิงคโปร์ แต่เป็นการมาทำงานที่เมืองไทย(เกิน 180 วัน)ไม่ทราบว่ากรณีนี้จะต้องยื่นภาษีทางเมืองไทยด้วยหรือเปล่า...แล้วต้องทำอย่างไรคะแล้วในส่วนของสามี ในการยื่นแบบจะต้องระบุในส่วนของภรรยาอย่างไร ว่ามีเงินได้แต่แยกยื่น หรือว่าไม่มีเงินได้ไปเลย

อ้วน:
1.  แหล่งที่มาของเงินได้ ซึ่งแบ่งเป็นเงินได้จากแหล่งในประเทศและนอกประเทศ เงินได้จากแหล่งต่างๆ นี้จะต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ ให้พิจารณา ดังนี้1.1  เงินได้เกิดจากแหล่งในประเทศ หมายถึง เงินได้ที่เกิดขึ้น หรือเป็นผลสืบเนื่องจากมี1.1.1  หน้าที่งานที่ทำในประเทศไทย หรือ

1.1.2  กิจการที่ทำในประเทศไทย หรือ

1.1.3  กิจการของนายจ้างในประเทศไทย หรือ

1.1.4  ทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย (ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าเช่า ฯลฯ* เงื่อนไข ผู้มีเงินได้เกิดจากแหล่งในประเทศนี้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามที่ประมวลรัษฏากร กำหนดไว้เสมอเว้นแต่จะมีข้อยกเว้นตามกฎหมาย ทั้งนี้ ไม่ว่าเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วนั้น จะจ่ายในหรือนอกประเทศ และไม่ว่าผู้มีเงินได้นั้นจะเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม)1.2  เงินได้เกิดจากแหล่งนอกประเทศไทย  หมายถึง เงินได้ที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลสืบเนื่องจากมี1.2.1  หน้าที่งานที่ทำในต่างประเทศ หรือ

1.2.2  กิจการที่ทำในต่างประเทศ หรือ

1.2.3  ทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ* เงื่อนไข ผู้มีเงินได้เกิดจากแหล่งนอกประเทศในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วจะต้องเสียภาษีเงินได้ ในประเทศไทยก็ต่อเมื่อเข้าองค์ประกอบทั้ง 2 ประการ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้มีเงินได้เป็น ผู้อยู่ในประเทศไทย ในปีภาษีนั้นชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลา รวมทั้งหมดถึง 180 วัน และ

(2) ผู้มีเงินได้ นำเงินได้นั้นเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีนั้นด้วยในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบางกรณี ถ้าเกี่ยวข้องกับบุคคลของบางประเทศที่มี อนุสัญญาภาษีซ้อน* หรือความตกลงเพื่อป้องกันการเก็บภาษีซ้ำซ้อนกับประเทศไทยจำเป็นต้องพิจารณาถึงความ ตกลงหรืออนุสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยได้ทำความตกลงไว้ด้วย

http://www.rd.go.th/publish/552.0.html2.  ผมเข้าใจเองว่า  เป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย  ดังนั้นถือว่ามีแหล่งเงินได้ในไทย  ก็จะต้องเสียภาษีเงินได้ในไทยครับ3.  อันดับแรกให้ดูก่อนครับว่า  ตกลงแล้วภรรยามีเงินได้หรือไม่  ถ้ามีเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (  )  อะไร  เพราะการที่ภรรยาจะแยกยื่นได้นั้น  จะต้องเป็นเงินได้เฉพาะตามมาตรา 40 ( 1 )  เท่านั้น  แต่หากภรรยามีเงินได้ประเภทอื่นนอกจากมาตรา 40 ( 1 ) แล้วในถือเป็นเงินได้ของสามีทั้งหมดครับ  ไม่สามารถแยกยื่นได้  ยกเว้นความเป็นสามีภรรยาตามกฏหมายอยู่ไม่ร่วมกันตลอดปีภาษีศึกษาเพิ่มเติมได้ตามมาตรา 57 ตรี

http://www.rd.go.th/publish/5937.0.html#mata57_3

ยังสงสัยอีกนิด...:
ขอบคุณมากค่ะ....ถ้าอย่างนั้นก็ต้องยื่นภาษีในไทยด้วย...แล้วภาษีที่ทางสิงคโปร์หักไว้...สามารถนำมาเครดิตได้หรือเปล่าคะ...

อ้วน:
ผมก็ไม่มีความรู้เรื่องภาษีของทางสิงค์โปร์ครับ  แต่ผมคิดเองว่า  หากทางหน่วยงานราชการประเทศสิงค์โปร์  สามารถออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับผู้ถูกหักได้  ก็น่าจะสามารถนำมาเป็นเครดิตในประเทศไทยได้ครับ

อ้วน:
ส่วนในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนให้ปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง    อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร  ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

ดูข้อ 3  (6) กรณีอื่นที่มิได้มีบทบัญญัติของกฎหมายไว้โดยเฉพาะ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป ส่วนอัตรา     แลกเปลี่ยนตามประกาศฉบับก่อนให้คงใช้ได้ในการคำนวณสำหรับภาษีอากรตามระยะเวลานั้น ๆ

http://www.rd.go.th/publish/25611.0.html

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม