www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภ.พ 30

(1/2) > >>

ใจ:
ภ.พ 30 ถ้า ให้ผู้ทำบัญชีเซ้น ใน ภ.พ 30 ได้หรือไม่ และ แบบ ภงด 1 ภงด 3 ,53 ,

007:
ได้ครับ แต่ต้องมีตราประทับ

ใจ:
ถ้าไม่มีได้หรือไม่ และ ได้ แบบนี้ ต้อง ทำหนังสือมอบอำนาจ ด้วยหรือเปล่า และ ถ้าไม่ทำ ได้หรือไม่

ใจ:
หนังสือมอบอำนาจจะต้องติดอากรแสตมป์หรือไม่

อ้วน:
ต้องติดอากรแสตมป์ครับ  ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์  ในข้อ 7. ใบมอบอำนาจ คือ ใบตั้งตัวแทนซึ่งมิได้กระทำในรูปลักษณะตราสารสัญญา รวมทั้งใบตั้งอนุญาโตตุลาการ

          (ก) มอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคน การทำการครั้งเดียว  ติด 10 บาท

          (ข) มอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนร่วมกระทำการมากกว่าครั้งเดียว  ติด  30  บาท

          (ค) มอบอำนาจให้กระทำการมากกว่าครั้งเดียว โดยให้บุคคลหลายคนต่างคนต่างกระทำกิจการแยกกันได้ คิดตามรายตัวบุคคลที่รับมอบคนละ  30  บาทหมายเหตุ

        ถ้าผู้มอบอำนาจมีหลายคน แต่มิได้เป็นผู้มีอำนาจร่วมกันแล้วมอบอำนาจในตราสารฉบับเดียวกัน ต้องคิดตามรายตัวบุคคลผู้มอบคนหนึ่งเป็นเรื่องหนึ่งตามมาตรา 108ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

          (1) ใบแต่งทนายและใบมอบอำนาจซึ่งทนายความให้แก่เสมียนของตนเพื่อเป็นตัวแทนดำเนินคดีในศาล

          (2) ใบมอบอำนาจให้โอนหรือให้กระทำการใด ๆ เกี่ยวด้วยสัตว์พาหนะตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์หาหนะ

          (3) ใบมอบอำนาจให้รับเงินหรือสิ่งของแทน

          (4) ใบมอบอำนาจซึ่งสหกรณ์เป็นผู้มอบและใบมอบอำนาจตั้งสหกรณ์เป็นตัวแทนจัดการให้สหกรณ์ได้รับสิทธิในอสังหาริมทรัพย์  ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

http://www.rd.go.th/publish/6162.0.html

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม