www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภ.พ 30

(1/1)

ใจ:
ภ.พ 30 ถ้า ให้ผู้ทำบัญชีเซ้น ใน ภ.พ 30 ได้หรือไม่ และ แบบ ภงด 1 ภงด 3 ,53 ,

town:
แบบแสดงการเสียภาษีต่างๆ  จะกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามแบบต่างๆ  เป็นผู้เซ็นชื่อ  ดังนั้นควรให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเป็นผู้เซ็นชื่อครับ  แต่ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเป็นนิติบุคคล  จะทำเป็นหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้กระทำการแทนก็ได้ครับ

ใจ:
และต้องแจ้ง สรรพากรหรือไม่

อ้วน:
ไม่ต้องแจ้งสรรพากรครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม