www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ดอกเบี้ยเช่าซื้อ คิดตามผลรวมจำนวนปีนี่ ถูกต้องไหมคะ

(1/1)

ปอยฝ้าย:
ปกติ ลงบัญชีดอกเบี้ยเช่าซื้อ โดยคิดตามผลรวมจำนวนปี แต่พอมาอ่านในบอรด์ คิดแบบเส้นตรง อย่างนี้ที่ทำมาผิดหรือเปล่าคะ

007:
ถ้าทางด้านผู้ให้เช่าซื้อตามมาตรฐานให้ใช้วิธีผลรวมจำนวนปีครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม