www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กิจการขายระบบท่อ

(1/2) > >>

สงสัย:
ถ้าเราขายระบบท่อ และพร้อมติดตั้ง การออกใบกำกับภาษี การรับรู้ภาษี เป็นแบบไหน ช่วยอธิบายหน่อยค่ะ

อ้วน:
1.  ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าไปด้วยและให้บริการติดตั้งสินค้าไปด้วย  ตามประมวลรัษฏากรถือเป็นการขายสินค้าไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย  แต่หากการขายสินค้าดังกล่าวได้มีการแยกค่าสินค้าและค่าแรงออกจากกัน  จะต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายเฉพาะค่าแรงเพียงอย่างเดียว  แต่หากการขายสินค้าดังกล่าวได้มีการรวมค่าแรง  ไม่ได้แยกออกจากการขายสินค้าก็ไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย  ถือเป็นการขายสินค้าทั้งจำนวน2.  ในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่ม  เมื่อเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ไม่ว่าจะแยกค่าแรงออกมาหรือไม่  ก็จะต้องมีภาระภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งจำนวน  เพียงแต่จะแตกต่างกันในแง่ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  กล่าวคือ

2.1  ถ้าแยกรายการค่าสินค้ากับค่าแรง  ออกจากกันในใบกำกับภาษี  เฉพาะค่าแรงเท่านั้นที่จะต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย  แต่ทั้งค่าสินค้าและค่าแรงก็จะต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งจำนวน

2.2  ถ้าไม่แยกรายการค่าแรง ออกจากการรายการสินค้า  ก็จะไม่ต้องหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  ถือเป็นการขายสินค้าทั้งจำนวน  แต่ค่าสินค้าทั้งจำนวนก็ยังต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่ม3.  เมื่อมีรายได้ไม่ว่าจะเกิดจากการขายสินค้าก็ดี  หรือเกิดจากการให้บริการก็ดี  ในทางภาษีเงินได้นิติบุคคลก็ให้คำนวณตามเกณฑ์สิทธิครับ

สงสัย:
ถ้าเรายังไม่ส่งสินค้า เช่น ลูกค้าต้องจ่ายเงินล่วงหน้าแบบนี้จะต้อง ออกใบกำกับภาษีหรือไม่ เพราะทางเราได้ ออกเอกสาร (ใบกำกับภาษี / ในส่งของ/ในแจ้งหนี้ อยู่ในใบเดืยวกัน

ใจ:
ระบบ ออกเอกสาร

1. ใบแจ้งหนี้

2. ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ

3. ใบเสร็จรับเงิน

ระบบเอกสารแบบนี้ได้หรือไม่

อ้วน:
ตาม มาตรา 78 ภายใต้บังคับมาตรา 78/3 ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการขายสินค้า ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

    (1) การขายสินค้านอกจากที่อยู่ในบังคับตาม (2) (3) (4) หรือ (5) ให้ความรับผิดทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อส่งมอบสินค้า เว้นแต่กรณีที่ได้มีการกระทำดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนส่งมอบสินค้าก็ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้มีการกระทำนั้น ๆ ด้วย

(ก) โอนกรรมสิทธิ์สินค้า

(ข) ได้รับชำระราคาสินค้า หรือ

(ค) ได้ออกใบกำกับภาษี

ทั้งนี้ โดยให้ความรับผิดเกิดขึ้นตามส่วนของการกระทำนั้น ๆ แล้วแต่กรณี

http://www.rd.go.th/publish/5205.0.html#mata78สรุป  จึงจะเห็นได้ว่า   หากเรารับชำระหรือได้รับเงินมัดจำล่วงหน้ามาบางส่วน  จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มก็เกิดขึ้นแล้ว  ดังนั้นจึงต้องออกใบกำกับภาษีเมื่อได้รับเงินมัดจำล่วงหน้าครับ  และให้ลองศึกษาเพิ่มเติมคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 73/2541 ด้วยครับ

http://www.rd.go.th/publish/3580.0.html

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม