www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บัญชีการเงิน, บัญชีต้นทุน และบัญชีบริหาร

(1/8) > >>

อโนทัย:
รบกวนช่วยบอกความแตกต่างระหว่าง บัญชีการเงิน,บัญชีต้นทุน และบัญชีบริหาร ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรค่ะจะเอาไปทำรายงานนะค่ะ

อ้วน:
ตามความเห็นส่วนตัวผม  ผมมองว่าการบัญชี หมายถึง การเก็บรวบรวมและบันทึกรายการที่เกิดขึ้น โดยจัดทำให้อยู่ในรูปของตัวเงิน  แล้วนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ตามแต่วัตถุประสงค์   ซึ่งในการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์นั้นก็จะเน้นแตกต่างกันตามแต่วัตถุประสงค์  เช่น  หากต้องการวิเคราะห์ด้านต้นทุน  ก็จะนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ในส่วนนั้นๆ  มาวิเคราะห์โดยอาจจะมีการจัดรูปแบบเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์  เป็นต้น  จึงกล่าวได้ว่าบัญชีทั้ง  3  ด้านมีความแตกต่างในด้านของวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ครับผมคงแสดงความเห็นได้คร่าวๆ  ครับ  แต่ถ้าต้องการระเอียดคงต้องศึกษาเพิ่มเติมเองจากตำราแล้วครับ

น.ส. ฉวีวรรณ แจ่มจันทร์:


บัญชีการเงิน  คือ  บัญชีที่เกี่ยวกับการงบกำไรขาดทุน  งบดุล  และงบกระแสเงินสด

บัญชีต้นทุน  คือ  วัตถุดิบ   ค่าแรงงานทางตรง   ค่าใช้จ่ายในการผลิต  

007:
การบัญชีการเงิน(Financial Accounting)เสนอรายงานทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสดผู้ใช้ข้อมูลภายในและนอกองค์กร( Internal and External Users of Information) ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน/เจ้าหนี้ หน่วยราชการ / ภาษีอากรเน้น การบันทึกบัญชีและการนำข้อมูลทางการเงินเสนอต่อ

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น สรรพากร

บัญชีการเงิน

1. วัตถุประสงค์ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายที่กำหนด

2. หลักและวิธีการทำบัญชียึดตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

3. การนำเสนอข้อมูล นำเสนอข้อมูลในภาพรวม

4. ผู้ใช้ข้อมูล ฝ่ายบริหารภายในกิจการและบุคคลภายนอกที่สนใจ

5. ลักษณะของข้อมูล เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต เป็นตัวเลขและจำนวนเงิน...บาท

6. คุณภาพและการยอมรับ เน้นการจัดทำข้อมูลที่ถูกต้อง

7. ประโยชน์ที่ได้รับ ทราบผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ

การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting )

เสนอข้อมูลเพื่อการบริหาร การตัดสินใจ การวางแผน การอำนวยการ การควบคุมผู้ใช้ข้อมูลภายในองค์กร(Internal Users of Information) ผู้บริหารระดับต่างๆ ได้แก่ประธานกรรมการ,กรรมการบริหาร,ผู้จัดการฝ่ายเน้น นำข้อมูลจากบัญชีไปใช้ในการตัดสินใจ

บัญชีบริหาร

1. วัตถุประสงค์ จัดทำขึ้นตามความต้องการใช้ข้อมูลของฝ่ายบริหาร

2. หลักและวิธีการทำบัญชี ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้

3. การนำเสนอข้อมูล นำเสนอข้อมูลเฉพาะส่วนที่ฝ่ายบริหารต้องการ

4. ผู้ใช้ข้อมูล เฉพาะฝ่ายบริหารภายในกิจการ

5. ลักษณะของข้อมูล เป็นข้อมูลมีทั้งปัจจุบันและอนาคต และมีหลายลักษณะ

6. คุณภาพและการยอมรับ เน้นความทันสมัย

7. ประโยชน์ที่ได้รับ ใช้ในการวางแผน การควบคุมและการตัดสินใจ

นิลุบล:
อยากทราบวิธีทำ "ต้นทุนกิจกรรม (Activity based costing) ว่าทำอย่างไร  กิจกรรมแบบใดบ้างในบริษัทที่จะนำมาคิดหาต้นทุนกิจกรรมได้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม