www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ห้างหุ้นส่วนเพิ่งเริ่มกิจการไม่ครบปี

(1/1)

คุณจิ๊บ:
เรียน คุณอ้วนดิฉันขอเรียนถามคุณอ้วนว่า กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดเพิ่งจดทะเบียนเมื่อเดือนกันยายน2548 ในปี2548นี้จะต้องยื่นงบการเงินและภงด.50 ที่กระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากรหรือไม่?

อ้วน:
อยู่ที่การกำหนดรอบปีบัญชีครับว่า  เราเริ่มจดทะเบียนเมื่อเดือนกันยายน  2548  และจะให้สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีวันไหน  ซึ่งให้ไปตรวจดู  2  ที่ครับ

1.  ข้อบังคับบริษัท  ดูครับว่าบริษัทมีข้อบังคับมั๋ย  ถ้ามีมีการกำหนดในเรื่องรอบระยะเวลาบัญชีหรือไม่  อย่างไร

2.  ตอนจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภพ. 01  ได้มีการกำหนดรอบระยะเวลาบัญชีไว้อย่างไรซึ่งทั้ง  2  ส่วนนี้ควรจะต้องกำหนดให้เหมือนกันครับดังนั้นหากไม่มีกำหนดเราก็มีสิทธิที่จะเลือกรอบระยะเวลาบัญชีได้ครับ  แต่การปิดรอบระยะเวลาบัญชีแรก ทางกฏหมายกำหนดให้ปิดรอบบัญชีแรกภายใน 12 เดือน ดังนั้นมีหลายทางเลือกครับ ตัวอย่างเช่น

1. เริ่ม 22 กย. 47 - 31 ธค. 47 ( ก็ไม่เกิน 12 เดือน ) ปีถัดไปก็เริ่มรอบบัญชี 1 มค - 31 ธค.

2. เริ่ม 22 กย. 47 - 30 ส.ค. 48 ( ก็ไม่เกิน 12 เดือน ) ปีถัดไปก็เริ่มรอบบัญชี 1 กย - 30 ส.ค.

3. เริ่ม 22 กย. 47 - 21 กย. 48 ( ก็ไม่เกิน 12 เดือน ) ปีถัดไปก็เริ่มรอบบัญชี 22 กย - 21 กย.จะเห็นได้ว่าโดยปกติมักจะกำหนดรูปแบบรอบปีบัญชีตาม 3 ตัวอย่างข้างต้นครับ แล้วแต่ความเหมาะสมครับ เพราะบางบริษัท อาจจะมีบริษัทแม่อยู่ต่างประเทศ ทางบริษัทแม่ก็อาจจะกำหนดให้บริษัทลูกในไทยมีรอบระยะเวลาตามบริษัทแม่ก็ได้ แต่ตาม พรบ. บัญชี พ.ศ. 2543 กำหนดให้ต้องมีการปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือนนับแต่วันเริ่มทำบัญชี และปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือนนับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน โดยที่รอบระยะเวลาครั้งแรกอาจไม่ครบ 12 เดือนก็ได้ครับ

คุณจิ๊บ:
เรียน  คุณอ้วน

ดิฉันขอเรียนถามเพิ่มเติมนะคะ ดิฉันยังไม่เคยทำบัญชีในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด สงสัยในเรื่องของเอกสารอยากทราบในรูปห้างหุ้นส่วน กับบริษัทฯ มีเอกสารประกอบเหมือนกันหรือไม่? เช่น หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน/บริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.20) ทะเบียนการค้า หนังสือบริคณห์สนธิ ภพ.01 รายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5) ขอทราบข้อมูลด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ABC:
ในกรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่มีหนังสือบริคณห์สนธิ รายชื่อผู้ถือหุ้น ส่วนเรื่องเอกสารทางบัญชีเหมือนกันทุกประการค่ะ

อ้วน:
หลักฐานของห้างหุ้นส่วนจำกัด  หลักๆ ก็เหมือนกับบริษัทครับ  แต่จะแตกต่างกันบ้างตามที่คุณ ABC  อธิบายครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม