www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สวัสดิการพนักงาน

(1/1)

การณ์:
ถ้าให้พนักงานพัก ของเราพักอยู่ที่โรงแรมเราเพื่อดูแลความเป็นอยู่บริษัท แบบนี้ต้องเข้าข่ายเกี่ยวกับภาษีหรือไม่ เช่น รายได้ต้องบันทึก รับรู้รายได้ ต้องรับรู้ภาษีขายหรือไม่ ถ้า เราไม่ได้ ออกภาษีขายได้หรือไม่

ขอบคุณ

M:
ไม่ต้องเสียภาษีขายค่ะ แต่ว่าต้องถือเป็นเงินได้ของพนักงานคนนั้น

การณ์:
แล้วต้องรับรู้รายได้หรือเปล่า

town:
ส่วนตัวผมคิดว่า

1.  ไม่ถือเป็นรายได้ในทางภาษีเงินได้นิติบุคคล  เพราะนิติบุคคลไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ

2.  แต่ต้องถือเป็นเงินได้ของบุคคลธรรมดา  เพราะเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากหน้าที่การงาน  ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินก็ลองอ่านดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 23/2533 เรื่อง การกำหนดมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า

http://www.rd.go.th/publish/3611.0.html

3.  ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ก็ไม่น่าจะเสียครับตามมาตรา มาตรา 77/1 ( 10 )  " บริการ " หมายความว่า การกระทำใด ๆ อันอาจหาประโยชน์อันมีมูลค่าซึ่งมิใช่เป็นการขายสินค้า และให้หมายความรวมถึงการใช้บริการของตนเอง ไม่ว่าประการใดๆ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึง

(ก) การใช้บริการหรือการนำสินค้าไปใช้ เพื่อประกอบกิจการของตนเองโดยตรง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด ( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2) )  

http://www.rd.go.th/publish/3419.0.html

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม