www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กิจการ

(1/1)

สงสัย:
เปิดกิจการ 16/2/2005 จะต้องส่ง ภ.งด 51 ภายในวันที่ 31/8/06 หรือไม่

อ้วน:
ต้องดูครับว่าตกลงแล้วเรากำหนดรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดเมื่อใด  เพราะหากรอบระยะเวลาบัญชีแรก และ รอบระยะเวลาบัญชีสุดท้าย  ไม่ครบ  12  เดือน ก็ไม่ต้องยื่นแบบ ภงด. 51  ตามมาตรา  67 ทวิ (2) ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีแรก หรือรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายน้อยกว่าสิบสองเดือน

http://www.rd.go.th/publish/5939.0.html#mata67_2ดังนั้นหากรอบระยะเวลาบัญชีแรก  เริ่ม 16-2-2005  ถึง  31-12-2005  ถือว่ารอบระยะเวลาบัญชีแรกนี้ไม่ครบ  12  เดือนก็ไม่ต้องยื่นแบบ ภงด.51  ครับ  แต่รอบระยะเวลาบัญชีต่อมา เริ่ม  1-1-2006  ถึง  31-12-2006  ต้องถือว่ารอบระยะเวลาในปี 2006  ครบ 12 เดือนดังนั้นก็ต้องยื่นแบบ ภงด.51  ครับ  ซึ่งจะยื่นไม่เกินวันที่ 31-8-2006  ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม