www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กรณีของการลดหนี้แล้วไม่ vat

(1/2) > >>

แมว:
ไม่ทรบกรณ๊ของการลดหนี้แล้วไม่มี vat สามารถทำได้กรณ๊ไหนบ้าง และมีมาตราอะไร หรือ ข้อหารืออะไรบ้างที่สามารถใช้ในกรอ้างอิงได้ค่ะ  ประเด็นคือว่า มีการลดหนี้ของการขายสินค้ และอ้างเหตุผลของการลดหนี้เป็น ลดหนี้เนื่องจากสิค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ ทางกรมสรรพากรแจ้งว่า ไม่ได้ต้องออกลดหนี้แบบมี vatแต่เราแย้งว่าต้องไม่มีvat เขาให้เราหาข้อหารือให้เขาเพื่อที่จะบอกว่าออกลดหนี้กรณีไม่มี vat ได้ค่ะใครทราบบ้าง ขอความกรุณาบอกด้วยค่ะ เพื่อที่จะได้แจ้งเจ้าหน้าที่สรรพากรค่ะ ไม่เช่นนั้น เราจะถูกปรับมุลค่ามหาศาลค่ะ

อ้วน:
1.  ใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้จะมีภาษีมูลค่าเพิ่มได้นั้น  จะต้องเป็นไปตามมาตรา 82/9  และ 82/10  หัวใจที่สำคัญที่จะทราบได้ว่าใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้จะมีภาษีมูลค่าเพิ่มได้นั้นจะอยู่ที่มูลเหตุหรือสาเหตุตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ตามมาตรา 82/9 และ 82/10  ในกรณีที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม  สาเหตุที่ออกจะไม่เข้าเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในประมวลรัษฏากร  เช่น  ส่วนลดเงินสด  การให้รางวัลตามเป้า  เป็นต้น2.  ให้ศึกษาคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 80/2542 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกใบเพิ่มหนี้ตามมาตรา 86/9 และใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร  

http://www.rd.go.th/publish/3574.0.html3.  และให้ศึกษาประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 82) เรื่อง กำหนดเหตุอื่นตามมาตรา 82/10(1)(2)(3) และ (4) แห่งประมวลรัษฎากร

http://www.rd.go.th/publish/3380.0.htmlสรุป  เมื่อพิจารณาจากมูลเหตุของการลดหนี้เกิดเนื่องจากสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ  ซึ่งก็ไม่น่าเข้าเงื่อนไขสินค้าผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน สินค้าชำรุดเสียหาย  ไม่ตรงตามตัวอย่าง ไม่ตรงตามคำพรรณนา  แต่เกิดเนื่องจากเวลาที่ผ่านไป  ดังนั้นหากคุณแมวยินดีจะรับสินค้านั้นคืนใบลดหนี้ที่จะออกก็ไม่สามารถออกใบลดหนี้ที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มได้

แมว:
ขอบคุณค่ะ ความจริงได้แย้งเจ้าหน้าทีไปแล้ว แต่เขาบอกว่า ยังไงก็ตาม ก็ต้องออกลดหนี้แบบมี vat ค่ะ เพราะเหตุผลล้าย ๆ กัน กับใน ป 80/2542

อ้วน:
ถ้าเป็นผม  ผมจะทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร  ถึงสรรพากรพื้นที่  เพื่อขอความชัดเจนว่ากรณีของคุณแมวนี้สรุปแล้วต้องออกใบลดหนี้แบบมีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่  เมื่อได้รับคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว  ก็ให้ปฏิบัติตามนั้นครับ

แมว:
ทางสรรพากรพื้นที่ แจ้งมาแล้วว่า ให้ทำหนังสือหารือไปที่กรม เพื่อจะได้มีหลักฐานเป็ฯลายลักษณ์อักษรว่าการออกใบลดหนี้กรณีนี้ ต้องมีภาษีมูลเคาเพ่มหรอืไม่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม