www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษาอังกฤษของห้างหุ้นส่วนจำกัด

(1/1)

ชูเกียรติ:
ใข้ว่า" limited partnership" หากใช้อย่างย่อว่า

"LTD.,PART. " แทนจะผิดไหมครับ

อ้วน:
เท่าที่ผมทราบ  กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กรณีที่ใช้ชื่อของห้างหุ้นส่วนจำกัด  ไม่ว่าจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือทำตราของนิติบุคคล  ห้ามมิให้ใช้อักษรย่อไม่ว่าในลักษณะใดแทนคำแสดงนิติฐานะนั้น  ทั้งนี้ให้รวมถึงคำแสดงนิติฐานะเป็นภาษาต่างประเทศด้วยสรุป  ไม่น่าจะใช้อักษรย่อได้ครับ  ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม