www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ดอกเบี้ย

(1/1)

กัน:
ถ้าบริษัทให้กรรมการยืมเงินกู้ ต้องทำอย่างไรบ้างและ ต้องทำ จดหมายแบบไหมขอแบบฟอร์ม คิดดอกเบี้ยเท่าไหร และมีอะไรต้องห้ามบ้าง และต้อง ยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่ บริษัททำธุรกิจ ติดตั้งท่ด

อ้วน:
1.  หลักทั่วไป  เมื่อมีการกู้ยืมมักจะต้องมีการทำเป็นสัญญา  หรือหลักฐานอื่นประกอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนในรายละเอียดการกู้ยืม  ซึ่งอาจอยู่ในรูปของ  หนังสือสัญญา , หลักฐานการให้กู้ยืม หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน  เป็นต้น2.  หลักในการคิดดอกเบี้ย  ก่อนอื่นต้องดูก่อนครับว่า  บริษัทมีการกู้ยืมเงินจากภายนอกหรือไม่ เพราะถ้ามีการกู้ยืมจากภายนอก  อัตราดอกเบี้ยที่จะคิดจากกรรมการนั้นต้องไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ครับ  แต่หากบริษัทไม่มีการกู้ยืมเงินจากภายนอก  ก็ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ครับในปัจจุบันทางเจ้าพนักงานสรรพากร  จะให้มีการคิดดอกเบี้ยกันทั้งปี  หากไม่มีการเคลื่อนไหว  จะมาคิดดอกเบี้ยกันเฉพาะในเดือนสุดท้ายไม่ได้3.  เมื่อบริษัทได้รับชำระดอกเบี้ยก็จะต้องมีการยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะตามแบบ ภธ.40  ในอัตราร้อยละ 3.3  ของดอกเบี้ยครับแต่ในปัจจุบันเจ้าพนักงานสรรพากร  จะให้ไปยื่นเสียภาษีธุรกิจเฉพาะกันทุกๆ ปีเลยครับ  ไม่รอให้บริษัทรับดอกเบี้ยแล้วค่อยไปเสียครับ4.  ข้อควรระวัง  เกี่ยวกับอากรแสตมป์

4.1  เมื่อทำหลักฐานเป็นสัญญากู้ยืม  ทุกจำนวนเงิน 2,000 บาท หรือเศษของเงิน 2,000 บาท แห่งยอดเงินที่กู้ยืม เสียอากรแสตมป์  1  บาท  ( คิดตามยอดเงินที่กู้ )

ตามข้อ 5. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์

4.2  แต่ถ้าทำหลักฐานเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารทำนองเดียวกับที่ใช้อย่างตั๋วสัญญาใช้เงิน จะเสียอากรแสตมป์ ฉบับละ 3  บาท  ( คิดเป็นฉบับ )

ตามข้อ 9. ( 2 ) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์

http://www.rd.go.th/publish/6162.0.html

อ้วน:
ตัวอย่างตั๋วสัญญาใช้เงินด้านหน้า

PBS                                                                  ตั๋วสัญญาใช้เงิน                   เลขที่ No.1356998

  PROMISSORY NOTE        ห้ามเปลี่ยนมือ NON NEGOTIABLEบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ไพบูลย์สมบัติ จำกัด

PAIBOON SOMBADI COMPANY LTD.                   วันที่  1 ตุลาคม  2534

                                                                                                                    Date

สัญญาจะจ่ายเงินให้แก่ นายแพทย์ชัยศรี    ศรีแสง

PROMISE TO PAY TOจำนวนเงิน 3,000,000 บาท ( สามล้านบาทถ้วน )                                       ในวันที่  30 มีนาคม  2535

THE SUM OF BATH….. (              )                                ON

และจะจ่ายดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 14 ต่อปี

AND TO PAY INTEREST AT THE RATE OF 14% PA

ณ ที่ทำการขงบริษัท

AT THE OFFICE OF THE COMPANY

ที่ทำการบริษัท 999 ถนนสุขุมวิท

กรุงเทพมหานคร โทร 2589098                                                    .............................................................................

OFFICE 999 SUKHUMVIT RD.                                                ผู้มีอำนาจลงนาม  ( ผู้ออกตั๋ว )

BANGKOK Tel.2589098                                                    AUTHORIZED SIGNATURES

อ้วน:
ด้านหลังอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดสำหรับตั๋วฉบับนี้                                   ได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยตาม

INTEREST RATE TO THIS                                     ตั๋วสัญญาฉบับนี้ครบถ้วนแล้ว

PROMMISSORY NOTE                                            คำสั่งอื่นๆ

  ระยะเวลา                                          อัตรา  ( % ต่อปี )                  ..........................................................................................

PERIOD                           RATE ( % PA )                 .........................................................................................

     1 – 30 วัน / days                       10.50                           ลงชื่อ

   31 – 60                                   10.75                            .........................................................................................

   61 – 90                                   11.00                          ตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อเช็คที่จ่าย

   91 – 120                                 11.50                          เงินเพื่อซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับนี้เรียกเก็บเงินได้

 121 – 150                                 11.75                          เรียบร้อยแล้ว                 รายการในตั๋วสัญญาใช้เงิน

          ตั๋วสัญญาใช้เงินต้องมีรายการดังต่อไปนี้ คือ

1.   คำบอกชื่อว่าเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน

2.   คำมั่นสัญญาอันปราศจากเงื่อนไขว่าจะใช้เงินเป็นจำนวนแน่นอน

3.   วันถึงกำหนดใช้เงิน

4.   สถานที่ใช้เงิน

5.   ชื่อ หรือยี่ห้อของผู้รับเงิน

6.   วันและสถานที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน

7.   ลายมือชื่อผู้ออกตั๋ว

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม