www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กิจการขนส่งที่ได้รับยกเว้น

(1/1)

-:
กิจการขนส่งที่คุณ town บอกว่าได้รับยกเว้นตาม ประมวลรัษฎากร มาตรา 81 (1) ณ นั้นตามพระราชกฤษฏีกาบอกว่าต้องเป็น

1. ในราชอาณาจักรโดยอากาศยาน

2. ตามกฎหมายนิคมอุตสาหกรรม

3. ขนส่งนำมันเชื้อเพลิงในราชอาณาจักรนั่นหมายความว่าขนส่งที่นอกเหนือจากทั้ง 3 ข้อนี้จะไม่ได้รับยกเว้นใช่หรือเปล่าคะทุก ๆ ท่าน

town:
ตามที่ผมได้อธิบายนั้น  เป็นการยกเว้นในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 ( 1 ) ( ณ )  สำหรับการให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร  ซึ่งไม่ใช่การขนส่งสาธารณะคำว่า "การขนส่งสาธารณะ " หมายความว่า การรับส่งผู้โดยสารเป็นการทั่วไปเป็นปกติธุระช่วยระบุพระราชกฤษฏีกาว่าเป็นฉบับไหนครับ  ผมขออ่านดูก่อนครับ  เพราะยังไม่เข้าใจคำถามครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม