www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

มาตรฐานเงินเดือนนักบัญชี

(1/2) > >>

เจ้าจอม:


 อยากทราบว่า สภาวิชาชีพบัญชี จะมีบทบาทต่อฐานเงินเดือนหรือค่าครองชีพของนักบัญชีหรือไม่ อย่างไรถามความเห็นว่า ควรเริ่มที่เท่าไหร่

ใช้เกณฑ์อะไรมาวัดอ้วน:
ในความเห็นของผม ณ ขณะนี้สภาวิชาชีพบัญชี มีหน้าที่ตามกฏหมายกำหนด แต่คงจะไม่สามารถกำหนดบรรทัดฐานของเงินเดือนให้ออกมาอยู่ในรูปของเงินเดือนขั้นต่ำได้ เนื่องจากหลักเศรษฐศาสตร์ อยู่ที่ความต้องการผู้ซื้อและความพึงพอใจของผู้ขายเป็นหลัก อีกทั้งวิชาชีพนี้นอกจากความรู้แล้ว ยังมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอีกครับ ซึ่งจะหาเกณฑ์เหมาะสมเพื่อให้ใช้กับคนหมู่มากยากครับ คงจะใช้ราคาตลาดเป็นตัวกำหนดครับ ส่วนเกณฑ์ที่มักจะใช้วัดนั้น ในความเห็นผม มีดังนี้ครับ

1. ความสามารถในการจัดทำบัญชีเพื่อให้ได้

- ข้อมูลทุกอย่างที่จะใช้ในการตัดสินใจ

- ข้อมูลถูกต้องแม่นยำ

- ข้อมูลถูกต้องตามเวลาที่ต้องการ2 การให้คำปรึกษา

- นโยบายด้านการขายและการบริการ

- นโยบายด้านบริหารงานบุคคล

- นโยบายด้านบัญชี - การเงิน

- นโยบายด้านภาษีอากร

- นโยบายด้านบริหารสินทรัพย์

- นโยบายด้านการลงทุน3 ดูแลการหมุนเวียนเข้าออกของเงินสด ( Cash Flow )

- การดูแลให้มีประสิทธิภาพในการเก็บหนี้สูงสุด

- การควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ

- การดูแลให้มีการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือที่คล่องตัว

- การดูแลให้โครงการลงทุนเป็นไปอย่างเหมาะสม

- การดูแลจัดหาแหล่งเงินทุนเมื่อต้องการหากมีคุณสมบัติข้างต้นมากกว่า 80% ความเหมาะสมในอัตราเงินเริ่มต้นที่ 25,000 บาทครับ

วรสรรค์:
กลไกของเงินเดือนกำหนดโดยตลาดครับ

รัชนี คำเขียว:
ทำงานมาเกือบ 20 ปี ตำแหน่งสมุห์บัญชี เงินเดือน 2 หมื่นกว่าๆเอง อายุงานขนาดนี้ควรได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่คะ

อรปรียาเจริญตาม:
งานบัญชีหนักใหม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม