www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สินทรัพย์

(1/1)

บ๋ม:
เรียนคุณอ้วน

บริษัท ซื้อ พัดลม ทีวี VCD ให้พนักงาน ในงานจัดเลี้ยงปีใหม่พนักงานทุกปี แบบนี้ถ้าพนักงานได้ของรางวัลต้องยื่นภาษีเงินได้หรือไม่ และบริษัทต้องคำนวณ ภาษีหรือไม่ และต้องนำมาเสียภาษีขายหรือไม่ ช่วยชี้แจงให้ด้วยค่ะ คือไม่อยากเสียภาษีขายและ ไม่อยากให้พนักงานเสียภาษีเงินได้ขอบคุณค่ะ

town:
การที่นายจ้างให้ของขวัญปีใหม่แก่พนักงานประจำปี และกำหนดไว้เป็นระเบียบสวัสดิการพนักงาน  ไม่ว่าจะให้ทุกคนหรือให้เฉพาะบางคน  

1. ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของพนักงานตามมาตรา 40 ( 1 )  

2. นายจ้างจะต้องมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

3. นายจ้างถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ไม่ต้องห้าม

4. หากนายจ้างเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อของขวัญดังกล่าวขอคืนหรือเครดิตภาษีขายได้ไม่ต้องห้าม  แต่อย่างไรก็ตามเมื่อนายจ้างได้มอบของขวัญให้แก่พนักงาน  ถือว่านายจ้างขายสินค้าให้แก่พนักงานต้องนำส่งภาษีขายด้วยครับ5. ถ้านายจ้างให้ของขวัญแก่พนักงานจะต้องเสียภาษีขายถือเป็นการขายในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  แต่ถ้าให้เป็นเงิน  บัตรกำนัล หรือสินค้าที่ไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  เช่น  หนังสือ  ตำรา  ก็ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม6. ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 86/2542  ข้อ 2 (10) ผู้ประกอบการจดทะเบียนจำหน่าย จ่าย โอนสินค้า โดยไม่มีค่าตอบแทน และไม่ได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าตามมาตรา 82/4 แห่งประมวลรัษฎากร ถือเป็นการขายสินค้าตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้าตามมาตรา 78(1) แห่งประมวลรัษฎากร

http://www.rd.go.th/publish/3568.0.html7. เมื่อถือเป็นรายจ่ายของนายจ้าง  ก็ต้องถือเป็นรายได้ของพนักงานครับ  และหากไม่อยากเสียภาษีขาย  ก็ต้องให้เป็นเงิน บัตรกำนัล หรือสินค้าที่ไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม