www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ถามเพิ่มเติมข้อ 1833

(1/1)

ประจบ:
และถ้าเป็นบุคคลที่มีรายได้ 40(2) ที่มิใช่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ก็ลงเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เช่นนี้ จะต้องยื่นรวมกันเข้าไปหรือไม่ หรือเป็นการสรุปเฉพาะพนักงานของบริษัทฯ เท่านั้น

town:
รวมทั้งหมดที่ได้ยื่นลงเป็นรายจ่ายของบริษัท ที่เป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 1 ) และ 40 ( 2 ) มาใส่ทุกชื่อในสรุปตามแบบ ภงด. 1ก  แม้จะไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทฯ ก็ตาม  ส่วนประกันสังคมก็ชี้แจงผลต่างที่เกิดขึ้นครับว่าบุคคลคนนี้ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท  แต่ตามประมวลรัษฏากรกำหนดให้ต้องยื่นรวมในแบบ ภงด. 1 ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม