www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ธุรกิจ

(1/1)

จอย:
ช่วยแนะนำการทำบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจ ทัวร์ เกี่ยวกับภาษีอะไรบ้าง

ทำอย่างไรที่จะให้ภาษีเสียน้อย แนะนำด้วยค่ะ

town:
กิจการเป็นนิติบุคคลประกอบธุรกิจนำเที่ยว  จะเกี่ยวข้องกับภาษี

1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายการจะเสียภาษีมากหรือน้อยไม่สำคัญเท่ากับว่า  เสียภาษีครบถ้วนและถูกต้องครับ  แนะนำให้ลองศึกษาข้อหารือดูครับ

-  ข้อหารือที่ กค 0811/11473 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2544

http://www.rd.go.th/publish/25227.0.html

-  ข้อหารือที่ กค 0811/พ.12272 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2537 เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการนำเที่ยวต่างประเทศ  ( หาลิงค์ในเนตไม่เจอครับ )

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม