www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การฝากขายสินค้า

(1/1)

ศักดิ์ชาย:
จะเปิดธุรกิจผลิตของเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและนำไปฝากขายตามร้านต่างๆ โดยถ้าร้านนั้นขายได้เท่าใดจะได้คอมมิชชั่น 15% จากราคาที่ขายได้ และกิจการมิได้จดภาษีมูลค่าเพิ่มครับ1. ผมควรทำสัญญาฝากขายกับร้านต่างๆ หรือไม่ครับ ถ้าไม่ทำ ผมเข้าใจว่า จะมีผลทำให้การรับรู้รายได้ต้องกระทำทั้งจำนวนทันทีในทางสรรพากรใช่หรือไม่ครับ

2. ถ้าทำสัญญาฝากขาย เราสามารถออกใบส่งสินค้าเมื่อสรุปยอดสินค้าที่ขายในแต่ละเดือนได้ไหมครับ โดยอาจจะเข้าไปนับสินค้าเดือนละครั้งและสรุปยอดกับทางร้าน และเซ็นรับทราบร่วมกันขอบคุณครับ

town:
1. ผมมองว่าถ้าไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  กล่าวคือ  ในปีนั้นๆ  มีรายได้ก่อนหักรายจ่ายไม่ถึง  1.8  ล้านบาท  การที่เรานำสินค้าไปวางขายในร้านอื่นๆ  ก็จะยังไม่ถือเป็นรายได้ของเราครับ  ที่คุณศักดิ์ชายเข้าใจนั้นน่าจะเป็นกรณีที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มครับ  กล่าวคือจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีที่ไม่ได้แต่งตั้งตัวแทน เมื่อผู้ฝากขายส่งมอบสินค้าในผู้รับฝากขาย จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะเกิดขึ้นทันทีครับ  แต่รายได้ในทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลยังไม่เกิดครับ2. ผมมองว่าหากธุรกิจของคุณศักดิ์ชาย  ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  การจะทำสัญญาฝากขายหรือไม่  คงต้องดูเหตุผลอื่นประกอบแล้วครับ  ซึ่งรายละเอียดระหว่างผู้ฝากขาย กับผู้รับฝากขายนั้น  ก็แล้วแต่จะตกลงกันครับ  เพียงแต่ผมมองว่าเมื่อมีการส่งมอบสินค้า  ก็ควรที่จะออกใบส่งสินค้าเลยครับ  และควรมีการเซ็นต์ชื่อรับสินค้าด้วย  เพื่อเจอกรณีที่ผู้รับฝากขายไม่รับรู้ไม่รับผิดชอบ  ทางคุณศักดิ์ชายจะไม่มีหลักฐานเอกสารใดๆ ไปเรียกร้องเลยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม