www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เหตุผลการออกใบแจ้งหนี้/Invoice

(1/2) > >>

เอ๋:
ถ้ากิจการเป็นผู้จดทะเบียนVAT7% ทำไมเวลาออกใบแจ้งหนี้/Invoice ค่าเช่าพื้นที่ ค่าประปา ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์แยกใบกันหละคะ ทำไมไม่รวมออกเป็นใบเดียวขอบคุณคุณอ้วนค่ะ

อ้วน:
1.  เพราะการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มครับ  แต่ต้องระวังนะครับ  ค่าเช่าพื้นที่นั้น  มีลักษณะอย่างไร  หากเป็นการเช่าพื้นที่ตามบูธ  ก็จะถือเป็นบริการนะครับ2.  ตัวอย่างเช่น  " ค่าเช่ารถ " โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

ก. เป็นรายจ่ายที่กิจการจ่ายไป เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการใช้ " รถ " เช่น จ่ายค่าเช่ารถเพื่อว่าจ้างไปจังหวัดเชียงราย ในระหว่างการว่าจ้างนั้น บุคคลอื่นไม่มีสิทธิที่จะใช้รถคันดังกล่าว

ข. เป็นรายจ่ายที่กิจการจ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการใช้รถ โดยมีกำหนดระยะเวลา เช่น จ่ายค่าเช่ารถเพื่อว่าจ้างไปจังหวัดเชียงรายเป็นเวลา 5 วันสรุป  ค่าเช่า  ต้องดูสิทธิครอบครอง และระยะเวลาครับ

เอ๋:
แล้วเราสามารถออกค่าไฟค่าน้ำค่าโทรศัพท์รวมกันในใบแจ้งหนี้เดียวกันได้ไหมคะ

อ้วน:
หากใบแจ้งหนี้ไม่ใช่เอกสารที่ออกเป็นชุด ( ในทางภาษีมู่ลค่าเพิ่ม ) แล้ว  กิจการก็สามารถที่จะรวมทั้งค่าเช่า , ค่าน้ำ- ค่าไฟ และค่าโทรศัพท์  แจ้งในใบเดียวกันได้ครับ

เอ๋:
แล้วทำไมถ้าเป็นเอกสารออกเป็นชุด จึงไม่สามารถรวมกันได้หละคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม