www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เปิดบริษัท

(1/1)

จอย:
เรียนคุณอ้วนคะ

เปิดบริษัทวันที่ 16/2/2006 จะต้องส่งงบภายในวันที่ที่เท่า บ้าง

I-am:
ดูที่ข้อบังคับขงบริษัทครับถ้าไม่มีข้อบังคับ ก็ถือตามประมวลแพ่ง คือ ภายใน 12 เดือน นับแต่จัดตั้ง

อ้วน:
ให้ดูก่อนครับว่าในข้อบังคับของบริษัท  มีการกำหนดรอบปีบัญชีไว้อย่างไร  ถ้าไม่มี  ก็ให้ดูต่อครับว่าเรามีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่  ถ้ามีระบุรอบปีบัญชีไว้อย่างไร  ก็ให้ยึดตามนั้นครับ  การยื่นงบการเงินกับทางกระทรวงพาณิชย์  ถ้าเป็นบริษัทกฏหมายกำหนดให้ต้องมีการประชุมรับรองงบการเงินภายใน  4  เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  และต้องส่งงบการเงินภายใน  1  เดือนนับแต่วันที่ประชุมรับรองงบการเงินครับ  

ต้น:
คุณอ้วน คืออะไรค่ะที่ ประชุมรับรองภายใน 4 เดือน และต้องส่งภายใน 1 เดือน รบกวนอธิบายหน่อยค่ะ และภายใน 1 เดือน ส่งงบที่ไหน เช่น เปิด บริษัท 1 /2/06 และเราต้องมีการส่งครึ่งปีหรือเปล่าขอบคุณค่ะ

town:
ถ้าพูดถึงการส่งงบการเงิน  จะหมายถึงการจัดส่งงบการเงินตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์  ซึ่งตามกฏหมายหากเป็นบริษัท  ก็จะต้องจัดให้มีการประชุมรับรองงบการเงินภายใน  4  เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และจะต้องส่งงบภายใน  1  เดือนนับแต่วันที่ประชุมใหญ่รับรองงบการเงิน  ดูมาตรา 1196 , 1197 และ มาตรา 1199

http://www.dbd.go.th/thai/law/law7.pdfที่ผมอธิบายข้างต้นจะเป็นส่วนที่ปฏิบัติตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์  ซึ่งจะส่งงบการเงินกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าปีละครั้งแต่ยังมีการปฏิบัติตามประมวลรัษฏากรอีก  ซึ่งจะเป็นเรื่องการกำหนดการยื่นแบบแสดงการเสียภาษีครับ  ซึ่งกรมสรรพากรจะเป็นผู้ดูแล  โดยปกตินิติบุคคลจะต้องยื่นแบบแสดงการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลปีละ  2  ครั้งดังนี้

(1)   การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบ

       จะต้องยื่นแบบแสดงรายการพร้อมชำระภาษี(ถ้ามี) ตามแบบ ภ.ง.ด.51 ภายใน 2 เดือนนับจากวันสุดท้ายของทุก 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี  ( ยกเว้นเฉพาะรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่ไม่ครบ  12  เดือนก็ไม่ต้องยื่นแบบ ภงด.51  ในปีบัญชีแรก  แต่รอบบัญชีถัดไปก็ต้องยื่นตามปกติครับ )(2)   การเสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิเมื่อสิ้นรอบ

       ระยะเวลาบัญชีจะต้องยื่นแบบแสดงรายการพร้อมชำระภาษี (ถ้ามี) ตามแบบ ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ที่

http://www.rd.go.th/publish/308.0.html

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม