www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

น้ำมัน

(1/1)

เด็กดอย:
น้ำมันรถยนต์ เครม VAT ไม่ได้ แต่น้ำมันสำหรับเครื่องปั่นไฟฟ้าใช้สำหรับการทำงาน เครม VAT ได้ไหม และ Gas ทำอาหาร เครม VAT ได้ไหม

อ้วน:
รายจ่ายดังกล่าวสามารถขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42) เรื่อง การกำหนดภาษีซื้อที่ไม่ให้นำไปหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ข้อ 2 “(1) ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เช่าซื้อ เช่า หรือรับโอนรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือการรับบริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต”

http://www.rd.go.th/publish/3398.0.htmlดังนั้นหากไม่ใช่ภาษีซื้อที่เกิดจากรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ก็ไม่สิทธิขอคืนได้ครับและให้ศึกษาประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 17) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับภาษีซื้อที่ไม่ให้นำไปหักในการคำนวณภาษี

http://www.rd.go.th/publish/3409.0.html

เด็กดอย:
แล้วค่าน้ำมันนำมาใช้ในการ ปั่นไฟ ละค่ะ ไม่ได้นำมาใช้เกี่ยวกับรถยนต์

เด็กดอย:
คุณไปไหน

town:
ถ้าไม่ต้องห้ามตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 17)  ก็มีสิทธิขอคืนภาษีซื้อได้ครับ  ดังนั้นถ้าเป็นค่าน้ำมันที่นำมาใช้ในการปั่นไฟ หรือ ค่า Gas  ก็มีสิทธินำมาขอคืนภาษีซื้อได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม