www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

(1/2) > >>

เด็กดอย:
เรียนคุณอ้วน

1. ถ้าเราจดภาษีมูลค่าเพิ่มที่สาขา สุขุมวิท  ภพ 30 , -ภงด 1 ,3,53,2 จำเป็นหรือเปล่าต้องยื่นที่เขตนั้นเขตเดืยว

2. ถ้าเราจดทะเบียนชำระหุ้น 20% จาก 1,000,000.00 แต่เงินที่ได้ เข้า บัญชี 50,000.00 และเราทำเรื่องกู้ กรรมการได้หรือไม่ เพราะต้องการนำเงินมาบริหารงาน

ช่วยด้วยคุณอ้วน

สงสัยจัง:
1.ภพ.30 ไม่เคยยื่นต่างเขต แต่ภงด 3,53 สามารถยื่นต่างเขตได้ค่ะ ทำเรื่องยื่นทางเน็ตสิสามารถยื่นได้ทั่วประเทศเลยสะดวกดี

2.ชำระค่าหุ้นบริษัทอย่างต่ำต้องชำระ 25 % ไม่ใช่เหรอคะ

สงสัย:
รบกวนขอขั้นตอนขอยื่นด้วยค่ะ

อ้วน:
1.  เฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่ม หากไม่ได้รับการอนุมัติขอยื่นรวมที่สำนักงานใหญ่  จะต้องแยกยื่นตามแต่ละสาขาครับ  แต่ภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ยื่นที่เขตสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เดียวครับ2.  ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ทุนจดทะเบียนบริษัทขั้นต่ำต้องเรียกชำระมูลค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ครับ เมื่อเรียกชำระขั้นต่ำแล้วแต่ไม่มีเงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร เช่น ทุนจดทะเบียน 1 ล้านเรียกชำระขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ขั้นต่ำที่ต้องบันทึกบัญชีก็คือ 250,000 บาท จะบันทึกบัญชีโดย

Dr. เงินสด 200,000

Dr. เงินฝากธนาคาร 50,000

Cr. ทุน 250,000ส่วนจะกู้ยืมกรรมการเพิ่มเติม  ก็สามารถทำได้ครับ  แต่การที่บอกว่ามีทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้ว  250,000  บาท  แต่ไม่มีเงินเข้ามาจริง หรือมีไม่ครบตามจำนวนทุนที่เรียกชำระ  ในทางกฏหมายก็จะถือว่ามีความผิดเนื่องจากแจ้งเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จกับทางราชการ

สงสัยจัง:
คุณอ้วน

แล้ว ทุน อีก 750,000.00 บันทึกอะไรค่เ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม