www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าขนส่งเข้า,ส่งคืนและส่วนลดจ่ายต้องรวมเป็นต้นทุนของสินค้ายังไง

(1/1)

สุนทร:
ซื้อ+ค่าขนส่งเข้า-ส่งคืน-ส่วนลดรับเป็นซื้อสุทธิ กรณี_periodic and fifo  

1.ต้องนำค่าขนส่งเข้า ส่งคืน ส่วนลดรับ เฉลี่ยเข้าเป็นต้นทุนของสินค้าด้วยหรือไม่

2. ขาย-รับคืน-ส่วนลดจ่าย ต้องทำแบบข้อ 1 หรือไม่อ้วน:
1.  ตามความเห็นส่วนตัว  ผมมองว่าหลักในการคิดต้นทุนของสินค้าแต่ละ Lot  ควรรวมค่าขนส่ง แล้วหักด้วยส่งคืน  ส่วนลดรับ  เพื่อเฉลี่ยเข้าไปในตัวสินค้า  แต่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอ  ราคาสินค้ามักจะแสดงแต่ราคาซื้อสินค้า  ที่ไม่รวมค่าขนส่ง  โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้ได้สินค้ามาจะถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการทั้งจำนวน  ทั้งที่สินค้าใน Lot  นั้นอาจจะยังขายไม่หมด  จึงทำให้ราคาสินค้าคงเหลือยกไปแสดงแต่ราคาซื้อ  ที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้ได้สินค้ามา  และตามมาตราฐานการบัญชีฉบับที่ 31  เรื่อง สินค้าคงเหลือ  กล่าวว่า  การตีราคาสินค้าคงเหลือควรตีตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าสรุป  ตามความเห็นส่วนตัวผม  ผมเฉลี่ยเข้าเป็นต้นทุนของสินค้าครับ2.  ไม่ต้องครับ  เพราะ  การรับรู้รายได้จากการขายจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะมีการขายได้จริง  ซึ่งในงบการเงินก็จะแสดงแต่ราคาต้นทุนของสินค้า  จะไม่มีการแสดงราคาขายของสินค้าที่ยังไม่ขายครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม