www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ชิ้อมาขายไป และบริการ

(1/2) > >>

เด็กดอย:
เรียนคุณอ้วน

1. เราเพิ่มเปิดบริษัทใหม่ ธุรกิจ ซื้อขาย และบริการ เกี่ยวกับท่อระบบพร้อมติ้ดตั้ง เราต้องแยก ใบแจ้งหนี้ใช่ไหม ค่าของ ค่าแรง ลูกค้าจะได้ไม่หัก ณ ที่จ่าย จำเป็นต้องออกเอกสารเป็นชุดหรือไม่

และถ้า ออกเอกสาร Excell ได้หรือไม่

2. ถ้าเราต้องการเช่ารถยนต์ กรรมการบริหาร มาใช้งาน เดือน ละ 25,000.00 ไม่รวมค่าซ่อมได้หรือไม่

3. ถ้าเราจะกู้เงินกรรมการมาบริหารงานต้องอยู่ในดุลพินิจอะไรบ้าง

4. ถ้าเราจ้างบุคคลธรรมดามาปิดงบการเงิน จะได้ไหมเพราะเราไม่ได้จ้างบริษัท Auditor

5. ถ้าเราจ้างบุคคลธรรมดามาปิดงบการเงิน เราจะต้องส่ง ภ.งด. 1ก หรือไม่6. ถ้าเปิดบริษัท วันที่ 16/2/2006 แบบนี้ต้องส่งงบภายในสิ้นเดือนใช่ไหม ต้องทำเรื่องกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือไม่ และต้องส่ง ภงด 50 ใช่ไหม

อ้วน:
1.  การวางแผนภาษีของธุรกิจขายสินค้า  หากมีค่าแรงเกิดขึ้น  ควรเลือกออกบิลหรือใบแจ้งหนี้หรือบิลเงินสดหรือใบเสร็จรับเงิน  เรียกเก็บจากลูกค้าโดยไม่ต้องแยกค่าแรงออกจากค่าสินค้า  เช่น  ค่าท่อระบบพร้อมติดตั้ง  จำนวน  120,000 บาท  จำทำให้กิจการไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่หากกิจการเป็นธุรกิจ  " รับจ้างทำของ "  การออกบิลทุกวิธีดังกล่าวข้างต้นก็ทำให้กิจการต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย  ทั้งค่าสินค้าและค่าแรง  โดยไม่ได้รับยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น  เช่น

-  ซ่อมรถยนต์  ซึ่งจะมีค่าอะไหล่ในการซ่อม  จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งค่าอะไหล่และค่าแรง

-  ทำสัญญาว่าจ้างผู้รับจ้างให้ผลิตสินค้า  โดยมุ่งหวังผลสำเร็จของงานเป็นประการสำคัญ  เข้าลักษณะเป็นการรับจ้างทำของ2.  ทำได้ครับ  แล้วแต่จะตกลงกันตามรายะเอียดในสัญญาครับ  แต่ผมไม่เข้าใจคำถามครับ  เหมือนกับจะถามถึงการจะเอาค่าเช่าแยกกับค่าซ่อม  เพื่อมิให้ค่าเช่ารถยนต์เมื่อรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเกินเดือนละ 36,000  บาท  ซึ่งหากมีเจตนาเช่นนี้ต้องระวัง  เพราะอยู่ที่ดุลยพินิจเจ้าหน้าที่และรายละเอียดในสัญญา3.  ถ้าเป็นไปตามจริงและมีเอกสารประกอบรายการที่สามารถพิสูจน์ได้  ก็ไม่น่าจะมีปัญหา  ส่วนดุลยพินิจก็คงไม่พ้นในเรื่องการรักษาสภาพคล่อง  เพื่อให้มีเงินสดมาใช้จ่ายในกิจการครับ4.  ผู้ทำบัญชี  จะอยู่ในรูปของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได้ครับ  เพียงแต่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีและได้มีการแจ้งชื่อให้เรียบร้อย  อีกทั้งยังต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีครับ  จะเป็นคนละส่วนกับผู้สอบบัญชีนะครับ  เพราะผู้ทำบัญชี  กับผู้สอบบัญชีจะเป็นคนเดียวกันไม่ได้ครับ5.  ตามกฏหมายกำหนดให้นิติบุคคลต้องสรุปแบบ ภงด.1 ก  หากมีการยื่นแบบ ภงด.1  หรือมีการจ่ายเงินได้ตามมาตรา 40 ( 1 ) และ 40 ( 2 )  ส่วนเราจ้างบุคคลธรรมดามาปิดงบการเงินให้กิจการ  ก็อยู่ที่ตกลงกันครับว่าใครจะเป็นคนดำเนินการยื่นแบบ ภงด. 1 ก ( ถ้ามี )  ดังนั้นการยื่นแบบจึงอยู่ว่ากิจการมีการจ่ายเงินได้ตามมาตรา 40 ( 1 ) และ 40 ( 2 )  หรือไม่6.  ไม่ใช่ครับ  ต้องดูครับว่า  เรามีรอบระยะเวลาบัญชีเป็นอย่างไร  เพราะหากเป็นบริษัท  ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์  กำหนดให้ยื่นงบภายใน  1  เดือนนับแต่วันที่ได้มีการประชุมรับรองงบการเงิน  ซึ่งจะต้องมีการประชุมภายใน  4  เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  ส่วนการยื่นแบบ ภงด. 50  ตามประมวลรัษฏากร  กำหนดให้นิติบุคคลต้องยื่นแบบ ภงด. 50  ภายใน  150  วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

เด็กดอย:
เรียนคุณ อ้วน

ทำไม การออกใบแจ้งหนี้ และ ใบเสร็จในกำกับภาษี ค่าท่อระบบ พร้อมติดตั้ง จึงหัก ณ ที่จ่ายไม่ได้ เพราะมันน่าจะเป็นรับจ้างทำของ

รบกวนช่วยให้ความกะจ่างเพราะว่า จะไม่ตอบลูกค้าได้ และอยู่ในมาตราอะไรคะ

ขอบคุณค่ะ

เด็กดอย:
ลืม่บอกวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง ประกอบกิจการค้า รับออกแบบ ติดตั้งและจัดหาอุปกรณืและเครื่องมือสำหรับบำบัดอากาศเสียในโรงงานอุตสากรรม ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต และติดตี้ง อลูมิเนี่ยม โลหะ และ เหล็ก

อ้วน:
1.  ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนครับว่า  หากเป็นการขายพร้อมติดตั้ง  ก็ถือว่าเป็นการขายทั้งจำนวน  จึงไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย  เช่น  ขายแอร์พร้อมติดตั้ง  ,  ขายลิฟท์พร้อมติดตั้ง  เป็นต้น  ดังนั้นคุณเด็กดอย  ต้องทำความเข้าใจธุรกิจของเราครับว่า  โดยลักษณะสินค้าของเรานั้น  เป็นสินค้าที่มีการวางขายโดยทั่วไป  ไม่ได้เป็นสินค้าที่สั่งทำขึ้นโดยเฉพาะ  ถ้าเป็นกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นการขาย  แต่หากสินค้าของเรานั้นต้องเป็นสินค้าที่สั่งทำโดยเฉพาะ และลูกค้าไม่สั่งเราก็จะไม่ทำเป็นสต็อคเอาไว้  ก็จะถือเป็นการรับจ้างทำของ  ซึ่งจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายจากค่าของและค่าแรงสรุป  ต้องดูครับว่าตัวท่อระบบ  ของเรานั้นเป็นการสั่งทำขึ้นโดยเฉพาะหรือไม่  และมีวางขายโดยทั่วไปหรือไม่  หากเป็นท่อระบบที่ไม่มีวางขายโดยทั่วไป และต้องสั่งทำขึ้นโดยเฉพาะ  ก็จะถือว่าเป็นการรับจ้างทำของครับ  2.  ลองหาหนังสือตอบข้อหารือ  อ่านประกอบดูครับ

-  กค 0802/11755  ลงวันที่  6  กรกฏาคม  2536

-  กค 0802/13499  ลงวันที่  23  กรกฏาคม  2536

-  กค 0802/01298  ลงวันที่  26  มกราคม  2538

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม