www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การรับทำบัญชี

(1/2) > >>

น้อย:
เรียนคุณอ้วน

ถ้าบุคคลธรรมดา รับทำบัญชีให้บริษัท ได้หรือไม่

และถ้าบุคคลธรรมดารับทำ จะต้องแจ้งให้ ทะเบียนการค้าภายในกี่วัน และต้องหา Auditor ตรวจสอบและเซ็นงบใช่ไหมรบกวนช่วยบอกขั้นตอน ในนามบุคคลธรรมดารับทำบัญชี

ขอบคุณค่ะ

อ้วน:
1.  บุคคลธรรมดารับจ้างทำบัญชีให้บริษัทได้ครับ  เพราะผู้ที่จะลงชื่อเป็นผู้ทำบัญชี  ก็จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ได้แจ้งชื่อขึ้นทะเบียนกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ สภาวิชาชีพบัญชีแล้ว2.  จะต้องแจ้งรายชื่อภายใน 60 วันนับแต่วันเริ่มทำบัญชี3.  ส่วนเรื่องผู้สอบบัญชี  ก็แล้วแต่ลูกค้าครับว่า  จะเป็นผู้ติดต่อเอง  หรือจะให้เราช่วยติดต่อให้4.  แบบแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี

http://www.dbd.go.th/thai/account/sbc5.pdf5.  คงอธิบายคราวๆ นะครับ

5.1  ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

5.2  สมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

http://www.fap.or.th/

5.3  ติดต่อลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจให้เราทำบัญชี

5.4  หากตกลงก็ให้มีการทำหนังสือตอบรับงานบัญชี

5.5  แจ้งรายชื่อที่เรารับทำบัญชีกับทางกรมพัฒนาธุรกิจ

5.6  ก็เริ่มทำงานได้แล้วครับ

คุณหนึ่ง:
เรียน คุณอ้วนดิฉันขอเรียนถามด้วยคนค่ะ มีดังนี้

1. หนังสือตอบรับงานบัญชี คุณอ้วนพอจะมีตัวอย่างแบบฟอร์มให้ดูบ้างไหมคะ ถ้ามีขอด้วยค่ะ

2. ขอคำแนะนำการคิดค่าบริการจัดทำบัญชีไม่ทราบว่าคิดอย่างไร การบันทึกรายการบัญชี การยื่นแบบและคำนวณภาษี ปิดงบการเงิน ติดต่อกรมสรรพากร ทั้งกรณีที่นิติบุคคลที่เพิ่งเปิดกิจการใหม่ๆ และเปิดมานานแล้ว ขอคำแนะนำด้วยคะ

3. กรณีนิติบุคคลที่เพิ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ๆ ผู้ทำบัญชีขอทดลองงานช่วง 3 เดือนแรก เพื่อดูผลการดำเนินงานของกิจการว่าเป็นอย่างไร? แต่ยังไม่แจ้งรายชื่อรับทำบัญชีให้กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะมีผลอย่างไรไหมคะ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

อ้วน:
ใบเสนองานและค่าบริการ                               วันที่    26    กุมภาพันธ์    2548เรื่อง    การเสนองานบริการ  และค่าบริการ

เรียน   ..........................................................ตามที่ท่านได้ให้โอกาสข้าพเจ้าในการเสนองานบริการนั้น  ข้าพเจ้ามีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง

จึงขอนำเสนอถึงงานบริการ  และอัตราค่าบริการแต่ละบริษัทดังต่อไปนี้งานบริการ   ค่าบริการ

1.  การจัดทำบัญชี และจัดทำงบทดลอง ( งบทดลองจัดทำปีละ  2  ครั้ง )     

รายได้ไม่เกิน    1  ล้านบาท  รายเดือนๆ ละ  1,500  บาท

รายได้ไม่เกิน    5  ล้านบาท  รายเดือนๆ ละ  2,500  บาท  2.  จัดทำแบบพร้อมการยื่นเสียภาษีอากรเช่น แบบ ภงด.1  ,3 , 53 ,51  ,   ภพ. 30 ,ภงด. 1 ก. ,บัญชีคุมพิเศษแสดงการหักภาษี ณ    ที่จ่าย  ,ประกันสังคม ,  กองทุนเงินทดแทน   และการนำยื่นแบบ  ( ไม่รวมถึงการจัดทำรายงานภาษีซื้อ – ขาย  , รายงาน สินค้าคงเหลือ , การขึ้นทะเบียนนายจ้าง – ลูกจ้าง  และการคำนวณพร้อมยื่นแบบแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ตามแบบ  ภงด . 94 , 90 และ 91  )     

จำนวนพนักงานไม่เกิน   10  คน  รายเดือนๆ ละ  1,500  บาท  

จำนวนพนักงานไม่เกิน   20  คน  รายเดือนๆ ละ  2,500  บาท

จำนวนพนักงานไม่เกิน   50  คน  รายเดือนๆ ละ  4,000  บาท3.  การจัดทำงบการเงินพร้อมจัดหาผู้สอบบัญชีเซ็นชื่อรับรองงบการเงิน ( งบการเงินจัดทำปีละ  1  ครั้ง  )

รายได้ทั้งปีไม่เกิน    1  ล้าน   ค่าสอบบัญชี   10,000.- บาท

รายได้ทั้งปีไม่เกิน    5  ล้าน   ค่าสอบบัญชี   15,000.- บาท

รายได้ทั้งปีไม่เกิน  10  ล้าน   ค่าสอบบัญชี   20,000.- บาท4.  การ กรอกแบบ  ภงด.50  และนำยื่นงบการเงินต่อ  กระทรวงพาณิชย์  และ กรมสรรพากร   1  ปี  1  ครั้ง    2,000.- บาท  

                     

       หากท่านเห็นชอบในข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น  โปรดลงนามท้ายหนังสือ   และส่งคู่ฉบับที่แนบมานี้คืนข้าพเจ้า   และข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  จะได้รับความร่วมมือจากท่าน  และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน  ในการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ในการจัดทำบัญชีขอแสดงความนับถืออย่างสูง   (...........................................)

      นาย  ...............................

เห็นชอบตามข้อเสนอข้างต้น

ลงชี่อ .................................................................

ตำแหน่ง ............................................................            

วันที่ ..................................................................

( พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท )      

อ้วน:
1.  ในเรื่องของการคิดค่าบริการ  ก็เป็นการตกลงระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ  ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงขอบเขตการให้บริการ  ปริมาณเอกสาร และระยะทาง  เป็นหลักอีกทั้งต้องทำให้ผู้จ่ายเงินรู้สึกคุ้มค่าเงินที่จ่ายไปเมื่อแลกกับบริการที่ได้รับ2.  หากการระบุวันที่เริ่มทำบัญชีไม่เกิน 60  วันตามแบบแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี   ก็ยากต่อการตรวจสอบ  แต่หากระบุวันเริ่มทำบัญชีเกิน  60  วัน  เท่าที่ผมทราบ ณ ขณะนี้  ทางกรมพัฒนายังไม่ได้ดำเนินการอะไร  แต่ในอนาคตอาจจะมีมาตราการอะไรออกมาก็เป็นได้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม