www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ชำระค่าหุ้น

(1/1)

สงสัยจัง:
เรียนถามคุณอ้วนหากบริษัทเรียกให้ผู้ถือหุ้นชำระค่าหุ้นเพิ่ม

ถามว่า

1.หากบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นจากกรรมการ โดยเป็นการหักกลบลบหนี้กัน จะมีโทษอย่างไรหรือไม่ครับและต้องแก้ไขให้ถูกต้อง อย่างไรครับ

2.การเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มต้องมีรายงานการประชุมหรือไม่ครับ เพราะอะไร

อ้วน:
1.  ในการบันทึกบัญชีควรจะแสดงทีละขั้นดังนี้ครับ  

1.1  ให้รับชำระค่าหุ้นก่อนครับ

1.2  แล้วจึงค่อยนำเงินที่รับชำระไปคืนกรรมการเหตุผลเพราะการที่จะเรียกชำระค่าหุ้นนั้น  จะเป็นการเรียกชำระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นทุกๆ คน  ซึ่งกรรมการอาจเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้น  จึงควรที่จะเรียกชำระค่าหุ้นก่อนแล้วค่อยนำเงินไปคืนกรรมการครับ  ในการบันทึกบัญชีก็ให้บันทึกแยกรายการเป็น  2  รายการแต่บันทึกในวันเดียวกันได้ครับ2.  อย่างที่อธิบายไว้แล้วครับว่า  การเรียกชำระค่าหุ้นเป็นการเรียกชำระจากผู้ถือหุ้นทุกๆ คน  ดังนั้นหากกิจการใดมีกรรมการตั้งแต่  2  คนขึ้นไปก็จะต้องมีการประชุมกรรมการและทำเป็นรายงานการประชุม  แต่หากมีกรรมการท่านเดียวก็จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและทำเป็นรายงานการประชุมเช่นกัน  เพราะตัวบริษัทไม่ได้มีชีวิต  จะอาศัยกรรมการเป็นผู้กระทำการแทน  ดังนั้นจึงต้องมีการจัดทำหลักฐานเพื่อพิสูจน์  หากในภายหลังเกิดปัญหาขึ้นจากการกระทำของกรรมการ  ก็จะสามารถพิสูจน์และเรียกร้องได้หากการกระทำของกรรมการ  ได้กระทำเกินกว่าขอบเขต  อีกทั้งหากไม่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรผู้ถือหุ้นบางท่านอาจจะอ้างได้ว่าไม่ทราบว่าบริษัทมีมติให้มีการเรียกชำระมูลค่าหุ้นในส่วนที่เหลือ  เป็นต้น

I-am:
บริษัทจำกัด จะหักกลบหนีไม่ได้

แต่บริษัทมหาชน เข้าใจว่ามีการแก้ไขกฏหมายให้ทำได้ควรดูความน่าเชื่อถือของการรับเงินจ่ายเงินด้วย ไม่ใช่ลงบัญชีผ่านบัญชีเงินสด จะดูแปลกๆ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม