www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อัตราแลกเปลี่ยนของกรมศุลกากร

(1/1)

นุช:
กรณีซื้อสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศ ใช้อัตราแลกเปลี่ยนของกรมศุลกากร เพื่อแปลงค่าเป็นเงินบาท ในการบันทึกบัญชีได้หรือไม่คะ

007:
ได้ครับ ตาม BILL OF LADING

ผู้โดนตรวจสอบแล้ว:
ถ้าจะใช้อัตรากรมศุลกากร ต้องระวังสรรพากรให้ดีนะคะ

เพราะว่าเคยเจอมาแล้วว่า ถ้าใช้อัตราแลกเปลี่ยนของกรมศุลฯ (ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนไม่ตรงกับอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ) จะทำให้ต้นทุนสูงเกินไป แล้วจะทำให้กำไรขั้นต้นต่ำเกินไป จะทำให้เกิดการปรับปรุง ในกรณีที่สรรพากรตรวจสภาพกิจการแล้วพบ เหตุผล คือ กรมศุลฯ จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามกรมศุลฯ ด้วยเหตุผลที่ว่าเวลาคิดอัตราภาษีจะทำให้จัดเก็บได้สูงขึ้น เพราะฉะนั้นบางครั้ง อัตราแลกเปลี่ยนของกรมศุลฯ กับธนาคารแห่งประเทศไทย จะไม่เท่ากัน ลองสังเกตดูนะคะ

ตอนสรรพากรมาคิด โดนค่าปรับอื้อเลยคะ เพราะเค้าคิดแบบนี้ ที่สำคัญเคยถามผู้ตรวจสอบ เค้าก็ให้คิดตามกรมศุลฯ แต่สรรพากรไม่ยอมเจ้าคะ

เก๋:
อยากทราบอัตราแลกเปลี่ยนกรมศุลกากรประจำเดือน กันยายนค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม