www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การคิดค่าเสื่อมราคา

(1/1)

ปัญญา:
บริษัทเช่าสำนักงานหลายแห่งมีค่าปรับปรุงอาคารในแต่ละแห่งรวมตัดเป็นค่าเสื่อม 5 ปี จากนั้นมีการซื้ออาคารเป็นของตนเองเพื่อทำสำนักงานอีกแห่งมีค่าปรับปรุงอาคารเพื่อให้ใช้งานได้ โดยบันทึกบัญชีอาคารด้วยราคาที่ต้องชำระทั้งสิ้น(ซื้อแบบจ่ายเป็นงวด) ส่วนค่าปรัปปรุงอาคารที่ซื้อบันทึกบัญชีเป็นค่าปรับปรุงอาคารและคิดค่าเสื่อม 5 ปีเหมือนกับค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานเช่า (ไม่ได้ตัดค่าเสื่อม 20 ปี) การปฏิบัติเช่นนี้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่ และปฏิบัติถูกต้องตามสรรพากรหรือไม่

ขอบคุณครับ

อ้วน:
-  ตามมาตราฐานการบัญชี  ก็จะมีการกำหนดอัตราการคิดค่าเสื่อมราคา  โดยแยกตามประเภทและชนิดของสินทรัพย์  ซึ่งคำนึงตามสภาพการใช้งานของสินทรัพย์นั้นๆ  ตามความเห็นส่วนตัวผม  ต้องมาดูครับว่าส่วนปรับปรุงอาคารดังกล่าวมีลักษณะเป็นอย่างไร และมีอายุการใช้งานประมาณกี่ปี  ควรจะปรับเข้าเป็นอาคารหรือไม่  

เช่น  หากเป็นระบบไฟฟ้า ระบบประปา ผมก็จะบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของอาคารครับ  แต่หากเป็นระบบลิฟท์ ผมก็จะบันทึกเป็นส่วนปรับปรุงอาคารครับ และอาจจะคิดค่าเสื่อมราคาประมาณ 10 ปี-  ในแง่ภาษีอากร หากเป็นในเรื่องของการคำนวณค่าเสื่อมราคา ก็จะต้องดู

ก. พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยหักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527

http://www.rd.go.th/publish/2369.0.htmlข. คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 3/2527 เรื่อง การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน

http://www.rd.go.th/publish/3618.0.htmlสรุป  ในเบื้องต้นผมคงต้องพิจารณาก่อนครับว่า  ส่วนปรับปรุงดังกล่าว  ควรจะปรับเป็นส่วนหนึ่งของอาคารหรือไม่  เมื่อจัดประเภททรัพย์สินแล้ว  จึงค่อยมาพิจารณาในเรื่องอัตราที่จะใช้ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาครับ

pum:
แต่ละวิธีของการคิดค่าเสื่อมราคามีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม