www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ออกค่าเดินทางให้เจ้าพนักงานเพื่อมาตรวจโรงงานตามกฎหมาย

(1/1)

คุณศักดิ์:
อยากทราบว่าถ้าทางบริษัทฯ มีการขอรับรอง GMP ซึ่งจะต้องมีการออกค่าเดินทางให้เจ้าพนักงานที่มาตรวจที่โรงงาน ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางปรกติได้หรือไม่ครับ

อ้วน:
ตามความเห็นส่วนตัวผม  ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางปรกติได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม