www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การตั้งตัวแทนขาย

(1/1)

เอ:
มีข้อสงสัยเล็กน้อยนะคะว่า จะใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาว่า จะทำเป็นสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนหรือไม่เป็นตัวแทนคะ หรือว่า ผู้ฝากขายสามารถเลือกได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศอธิบดีกรมสรรพกร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่ 8ขอบคุณค่ะ

เอ:
รบกวนคุณอ้วนอีกข้อนะคะว่า การพิจารณาว่ากรรมสิทธิ์ในสินค้าเป็นของผู้ฝากขายหรือผู้รับฝากขาย พิจารณาจากอะไรคะ

อ้วน:
1.  ครับหากจะมีการแต่งตั้งตัวแทน  ต้องปฏิบัติตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 8)

http://www.rd.go.th/publish/3414.0.htmlแต่หากไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศฉบับดังกล่าว  ก็จะไม่ถือว่ามีการแต่งตั้งตัวแทนครับ  ดังนั้นเมื่อส่งมอบสินค้า  ก็ถือว่าจุดความรับผิดในการขายเกิดขึ้นแล้วครับ2.  กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะดูว่าผู้รับสินค้าจากเราไปนั้น  เป็นผู้ที่ได้รับการตั้งเป็นตัวแทนโดยถูกต้องหรือไม่  หากมีการแต่งตั้งตัวแทนให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว  สินค้าที่อยู่กับผู้รับฝากขายนั้น  จะไม่ถือเป็นสินค้าของผู้รับฝากขายครับ  

เอ๋:
หากไม่ได้ตั้งตัวแทน กรรมสิทธิ์ของสินค้าจะพิจารณาที่อะไรคะ สินค้าที่ฝากขายถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฝากใช่หรือไม่

อ้วน:
อย่าสับสนครับว่า  สินค้าที่ฝากขาย  ในแง่กรรมสิทธิ์ก็เป็นของผู้ฝากขายครับ  แต่ในแง่ของจุดความรับผิดในการเสียภาษีกรณีที่ไม่ได้แต่งตั้งตัวแทน  เมื่อผู้ฝากขายส่งมอบสินค้าในผู้รับฝากขาย  จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะเกิดขึ้นทันทีครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม