www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ตัวอย่างใบโอนหุ้น

(1/2) > >>

Furgo:
อยากขอดูตัวอย่างใบโอนหุ้นค่ะ

อ้วน:
หนังสือสัญญาโอนหุ้นในบริษัทจำกัด

หนังสือสัญญาฉบับนี้ ได้ทำ ณ........................................................................................

.............................................................................................เมื่อ วันที่.................................................เพื่อเป็นหลักฐานในการโอนหุ้น ของบริษัท........................................................................................

1.   ผู้โอนชื่อ...................................................................................................................

2.   ผู้รับโอนชื่อ..............................................................................................................

อยู่บ้านเลขที่....................... ถนน...............................................แขวง.................................................

เขต........................................................ จังหวัด ...................................................

3.   ผู้รับโอนตกลงรับโอนหุ้น หมายเลขที่...........................   ถึงเลขที่...........................

รวม.............................หุ้น ดังระบุไว้ในหุ้นเลขที่...............................................

4.   ผู้โอนได้รับเงินค่าหุ้นตามสัญญาข้อ 3 ไปเรียบร้อยแล้ว                                                   (ลงชื่อ)................................................................................ผู้โอน

                                         (...............................................................................)(ลงชื่อ)................................................................................ผู้รับโอน

                                          (...............................................................................)                                                     (ลงชื่อ)...............................................................................พยาน

                                         (...............................................................................)                                                     (ลงชื่อ)...............................................................................พยาน

                                         (...............................................................................)รออนุมัติให้โอนหุ้นข้างต้นนี้ได้                                                   (ลงชื่อ)...........................................................................กรรมการ

                                                                  (.......................................................................... )                                                   (ลงชื่อ)...........................................................................กรรมการ

                                                                  (.......................................................................... )

rain:
โอนหุ้นเป็นภาษาอังกฤษ

luckana:
ขอดูตัวอย่างใบโอนหุ้นค่ะ

นพวรรณ:
ในสัญญาโอนหุ้นบริษัท ต้องติดอากรแสตมป์ไหมค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม