www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบกำกับภาษีขายของการรับบริการ

(1/1)

มาณี:
หากออกใบกำกับฯในเดือนนี้ แต่วันที่ในเช็คลูกค้าลงเป็นเดือนที่แล้ว อยากทราบว่า ในปัจจุบันจะต้องมีการจัดทำใบรับมอบเช็คจริง ณ เดือนนี้ เพื่อป้องกันเบี้ยปรับเงินเพิ่มหรือไม่

อ้วน:
ต้องจัดทำใบรับมอบเช็คครับ  ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 51/2537  ข้อ 2  (2)  ในกรณีผู้ออกเช็คเป็นบุคคลธรรมดาบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งได้ออกเอกสารรับรองว่า ได้ส่งมอบเช็คให้ผู้ประกอบการเมื่อ วัน เดือน ปีใด และได้ส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้ในวันเดียวกับที่ส่งมอบเช็คนั้น และผู้ประกอบการต้องมีเอกสารนี้พร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานสรรพากรตรวจสอบได้ทันที

http://www.rd.go.th/publish/3596.0.htmlนิ:
ใบรับมอบเช็คนี่เป็นไงอะค่ะ หรือว่า มันคือ_ Payment Voucher

อ้วน:
ไม่ใช่  Payment Voucher  ครับเป็นหลักฐานที่ทำขึ้นเองในรูปของเอกสารที่รับรองว่า ได้ส่งมอบเช็คให้ผู้ประกอบการเมื่อ วัน เดือน ปีใด และได้ส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้ในวันเดียวกับที่ส่งมอบเช็คนั้น  อาจทำให้มีลักษณะดังนี้ใบรับมอบเช็ควันที่ ...........ทางบริษัท ......  ได้ส่งมอบเช็คให้กับบริษัท ...... ในวันที่ ........  โดยเป็นเช็คของธนาคาร ....  สาขา .... เลขที่ ......  ลงวันที่ ......จึงออกไว้เป็นหลักฐานลงชื่อ .............. ผู้ส่งมอบเช็ค

ลงชื่อ .............. ผู้รับเช็ค

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม