www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การเช่าอสังหาริมทรัพย์กับการเช่าทรัพย์สิน

(1/2) > >>

อ้อม:
ถ้าประกอบกิจการโรงแรมและมีการเก็บเงินมัดจำสำหรับการใช้บริการโรงแรม เช่น การจัดเลี้ยง ค่าห้อง จะถือเป็นรายได้และรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิของภาษีเงินได้นิติบุคคล และฐานภาษีในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่คะ และจะถือเป็นการเช่าอสังหาหรือเช่าทรัพย์สินคะ สองคำนี้แตกต่างกันอย่างไร

อ้อม:
ถ้าผู้เช่าเป็นนิติบุคคล ผู้ให้เช่าต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 ใช่ไหมคะ

อ้วน:
1.  ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจความหมายของคำว่า " โรงแรม " กันก่อนครับ  โรงแรม  หมายถึง  บรรดาสถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับสินจ้างสำหรับคนเดินทาง หรือบุคคลที่ประสงค์จะหาที่อยู่ หรือที่พักชั่วคราว2.  เมื่อเรารู้ความหมายของโรงแรมไปแล้ว  ตามความเห็นส่วนตัวผม  ผมมองว่าธุรกิจโรงแรม  ก็จะมีการแบ่งในเรื่องของบริการหลัก และบริการต่อเนื่อง  อะไรคือบริการหลัก และอะไรคือบริการต่อเนื่อง  เรามาดูกันครับ-  บริการหลักในธุรกิจโรงแรม  ก็คือ  การให้บริการห้องพัก  

-  ส่วนบริการต่อเนื่อง  ก็คือ  อาหารและเครื่องดื่ม , ซักรีด , ห้องจัดเลี้ยง , เช่าเรือ และโทรศัพท์  เป็นต้น3.  การประกอบกิจการโรงแรม ( รวมทั้งบริการหลัก และบริการต่อเนื่อง ) ถือเป็นการให้บริการ  ดังนั้นจึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม รายได้ที่ได้รับจึงถือเป็นฐานในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม  เมื่อกิจการประกอบธุรกิจและมีรายได้ และรายจ่าย  ก็ให้บันทึกบัญชี และนำมาคำนวณเพื่อยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  4.  ส่วนในเรื่องของการหักภาษี ณ ที่จ่าย  ก็ต้องมาดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528  ในข้อ 12/1  ให้ยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับการจ่าย ค่าบริการของโรงแรม ค่าบริการของภัตตาคาร และค่าเบี้ยประกันชีวิต

http://www.rd.go.th/publish/3479.0.htmlซึ่งจะเห็นได้ว่า  ถ้าเป็นการจ่ายค่าห้องพัก และค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้ว  ผู้จ่ายเงินไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย  แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงบริการต่อเนื่องอื่น  เช่น  ค่าห้องจัดเลี้ยง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด เป็นต้น  เนื่องจากผมมองว่าเป็นบริการต่อเนื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรมโดยตรง  กล่าวคือ ตามความหมายของโรงแรม  เน้นที่พักเป็นหลัก  ดังนั้นเมื่อเป็นบริการต่อเนื่อง  ก็ถือเป็นบริการที่ไม่ได้รับยกเว้น  เมื่อผู้จ่ายได้จ่ายเงินก็จะต้องมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ( เฉพาะส่วนที่เป็นบริการต่อเนื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับค่าอาหารและเครื่องดื่ม )5.  ถ้าพูดถึงการเช่าทรัพย์สิน  จะแบ่งออกได้เป็น  2  ลักษณะใหญ่ๆ คือ

5.1  เช่าสังหาริมทรัพย์  (  เคลื่อนย้ายได้ )  เช่น เฟอร์นิเจอร์ , อุปกรณ์ต่างๆ  เป็นต้น

5.2  เช่าอสังหาริมทรัพย์  ( เคลื่อนย้ายไม่ได้ )  เช่น  ที่ดิน และ อาคาร

อ้วน:
ต้องดูนะครับว่า  ถ้าผู้จ่ายเป็นนิติบุคคล ได้จ่ายค่าที่พัก และ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ผู้จ่ายไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายครับแต่หากเป็นการจ่ายค่าห้องจัดเลี้ยง  ก็จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 3%  ครับเพราะผมมองว่าเป็นบริการ  เนื่องจากผู้ใช้ห้องจัดเลี้ยงไม่ได้สิทธิครอบครอง  ยังต้องมีบริกรของทางโรงแรมให้บริการอยู่  และเมื่อมีการเรียกเก็บเงินมัดจำ  เงินมัดจำดังกล่าวก็ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 7 และต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3  ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 73/2541

http://www.rd.go.th/publish/3580.0.html

น้อย:
เรียนคุณอ้วน ข้อมูลที่ได้มา ทป 4/2528 ธุรกิจโรงแรมจะหัก ณที่จ่ายไม่ได้ นะ โดยเฉพาะงานจัดเลี้ยง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม