www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เงินสม

(1/1)

ก้อย:
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จ่ายสมทบให้พนกงาน สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

อ้วน:
เป็นการจ่ายเงินสมทบในนามของนายจ้าง  ซึ่งสามารถบันทึกเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้ไม่ต้องห้ามครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม