www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สำรองตามกฎหมาย

(1/1)

เล็ก:
การตั้งสำรองตามกฎหมายตั้งเกิน 10% ของทุนจดทะเบียนได้หรือไม่

jack:
ได้ครับ ขึ้นอยู่กับนโยบายของกิจการ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1202 ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม