www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รับฝากขายกรณีผู้ค้าที่ไม่อยู่ในระบบภาษี

(1/2) > >>

เอ:
เรียนคุณอ้วน

  รบกวนถามในกรณีที่เป็นผู้รับฝากขายสินค้านะคะว่า ถ้ารับฝากขายสินค้ากับผู้ฝากที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีVAT จะตั้งเป็นเจ้าหนี้ตามจำนวนสินค้าที่ขายได้ใช่หรือไม่คะ  แต่ตอนรับสินค้ามาผู้ฝากขายออกแค่ใบรายการสินค้า ทางบริษัทไม่ได้บันทึกบัญชีอะไร ถูกต้องหรือไม่คะขอบคุณคะ

เอ:
ถ้ารับฝากขายจากกิจการที่จดทะเบียนภาษี ไม่ทราบว่าบันทึกบัญชีอย่างนี้ถูกหรือไม่คะ

ตอนรับใบกำกับภาษี/ใบส่งของ

เดบิต สินค้าฝากขาย 100

        เครดิต  เจ้าหนี้  100

ตอนจ่ายเงิน ผู้ฝากขายส่งใบCredit Note(ใบลดหนี้)เท่ากับจำนวนสินค้าคงเหลือใช่หรือไม่คะ ให้คงเหลือ 80 บริษัทที่รับฝากขายจะบันทึกบัญชี

เดบิต  เจ้าหนี้ 80  เครดิต  สินค้าฝากขาย

ตอนชำระเงิน

เดบิต  เจ้าหนี้ 20 เครดิต เงินฝาก 20

   

เอ:
แล้วมีข้อสงสัยว่า ถ้าเรารับฝากขายไปแล้วต้องนำมาคำนวณเป็นภาษีขายหรือไม่คะ

อ้วน:
ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อนครับว่า  หากมีความประสงค์ที่จะขายสินค้าหรือให้บริการผ่านตัวแทนสามารถกระทำได้  2  วิธี  ซึ่งมีข้อเปรียบเทียบดังนี้

1.  ทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทน  

ก.  ต้องทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร

ข.  จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อตัวแทนขายสินค้าได้

ค.  เมื่อตัวแทนขายสินค้าได้ต้องออกใบกำกับภาษีเต็มรูปตามมาตรา 86/4  เท่านั้น

ง.  ตัวแทนต้องออกใบกำกับภาษีเต็มรูป2.  ไม่ทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทน

ก.  ไม่ต้องทำสัญญา

ข.  จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อส่งมอบสินค้าให้ตัวแทน

ค.  เมื่อส่งมอบสินค้าให้ตัวแทนต้องออกใบกำกับภาษีทันทีที่ส่งมอบสินค้าทั้งที่ตัวแทนยังขายสินค้าไม่ได้

ง.  เมื่อตัวแทนขายสินค้าได้จะออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าเป็นแบบอย่างย่อ  แต่หากลูกค้าขอแบบเต็มรูปก็ต้องออกให้3.  หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขของสัญญาการตั้งตัวแทนเพื่อขายสินค้าต้องปฏิบัติตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 68)

http://www.rd.go.th/publish/3390.0.html

อ้วน:
มาดูคำถามกันครับ

1.  หากผู้ฝากขายไม่เป็นผู้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  เมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้กับผู้รับฝากขาย   จะออกแค่ใบรายการสินค้านั้น  ไม่ถูกต้องครับ  เพราะแม้ผู้ฝากขายจะไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  แต่การกระทำดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการขาย  ดังนั้นผู้ฝากขายก็ควรออกใบแจ้งหนี้และให้มีการเซ็นรับสินค้าด้วยครับ  เช่นมีการส่งสินค้าทั้งหมดจำนวน  100  ชิ้นๆ ละ  1  บาท และไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม  ก็จะบันทึกบัญชีโดย

Dr.  ลูกหนี้การค้า   100  บาท

Cr.  รายได้จากการขาย  100  บาท2.  เมื่อผู้รับฝากขายได้รับสินค้าดังกล่าว  ก็จะบันทึกบัญชีโดย

Dr.  ซื้อสินค้า   100  บาท

Cr.  เจ้าหนี้การค้า  100  บาทจะไม่ได้บันทึกเฉพาะส่วนที่ขายได้  เหตุผลเพราะไม่ได้มีการทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทน  ดังนั้นเมื่อคุณรับสินค้ามาทั้ง  100  ชิ้นก็ต้องถือว่าคุณซื้อสินค้าทั้ง  100  ชิ้น  ส่วนภายหลังจะมีการคืนสินค้า  ก็เป็นเรื่องของการคืนสินค้าครับ  แต่ในวันที่คุณได้รับสินค้าก็ต้องบันทึกเป็นซื้อทั้งจำนวน3.  ในกรณีที่ได้รับฝากขายจากผู้ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  เมื่อมีการส่งมอบสินค้า  ผู้ฝากขายก็จะต้องออกใบกำกับภาษีมาให้ด้วย  ทางผู้รับฝากขายก็จะบันทึกบัญชีโดย

Dr.  ซื้อสินค้า        100  บาท

Dr.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม   7  บาท

Cr.  เจ้าหนี้การค้า    107  บาทเมื่อได้รับใบ Credit Note (ใบลดหนี้) เท่ากับจำนวนสินค้าคงเหลือจากผู้ฝากขาย  ทางผู้รับฝากขายก็จะบันทึกบัญชีโดย

Dr.  เจ้าหนี้การค้า   85.60  บาท

Cr.  ส่งคืนสินค้า   80  บาท

Cr.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  5.60  บาทเน้นนะครับ  ต้องระวังการออกใบลดหนี้ครับ  จะต้องมีเหตุในการออกใบลดหนี้ให้ถูกต้องตามมาตรา  82/10

http://www.rd.go.th/publish/5206.0.html#mata82_10และใบลดหนี้ต้องมีข้อความอย่างน้อยตามมาตรา 86/10

http://www.rd.go.th/publish/5208.0.html#mata86_10ต่อมาเมื่อจ่ายชำระหนี้  ก็จะบันทึกบัญชีโดย

Dr.  เจ้าหนี้การค้า   21.40  บาท

Cr.  เงินสด / ธนาคาร  21.40  บาทหากมีข้อมูลเพิ่มเติม หรือข้อสงสัย  ยินดีครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม