www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าใช้จ่ายต่อไปนี้หักณ.ที่จ่ายหรือไม่

(1/1)

อาเจะ:
กิจการประกอบการเกี่ยวกับการอบรม เข้าค่าย สัมมนา

มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ค่ะ1.สั่งเสื้อยืดแจกลูกค้าในการเข้าค่ายอบรม จากบุคคลธรรมดา(มีบัตรประชาชนให้ไว้เป็นหลักฐาน)

2.สั่งทำป้ายผ้า เพื่อการเข้าค่าย

3.สั่งทำโบว์ชัวร์เพื่อการโฆษณาค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีมูลค่าเกิน 1,000.00 บาททั้งหมดค่ะ

อ้วน:
จากข้อมูลที่ให้มาในเบื้องต้น  ผมมองว่าทั้ง  3  ข้อนั้นเข้าข่ายว่าจ้างผู้รับจ้างให้ผลิตสินค้า  โดยมุ่งหวังผลสำเร็จของงานเป็นประการสำคัญ  เข้าลักษณะเป็นการรับจ้างทำของ  ถือเป็นการให้บริการ  ตามมาตรา 77/1 ( 10 ) แห่งประมวลรัษฏากร  จึงอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 ( 1 )  แห่งประมวลรัษฏากร  และเมื่อบริษัทได้จ่ายเงินที่เป็นค่าจ้างทำของให้กับบุคคล หรือนิติบุคคล  บริษัทก็มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย  โดยคำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 3  ทั้งนี้ตามข้อ 8 ( 1 ) และ ( 2 ) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528  ลงวันที่  26  กันยายน  2528

http://www.rd.go.th/publish/14942.0.html

w:
รายการที่เป็นเสื้อยืดไม่น่าจะหัก ณ ที่จ่ายเนื่องจาก ถือเป็นการขายสินค้าตามมาตรา 77/1(8)

อ้างอิงข้อหารือ กค0811(กม.03)/748  ลงวันที่ 3/5/43

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม