www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

คุณสมบัติผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(1/2) > >>

ผู้สนใจ:
อยากทราบว่าผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตต้องมีคุณสมบัติอย่างไรและต้องทำอย่างไรบ้าง

อ้วน:
ให้ศึกษาจากพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  ดูหมวด 5  มาตรา 37 - มาตรา 43  และมาตราอื่นที่เกี่ยวข้อง

http://www.dbd.go.th/thai/law/acc2547.pdfและศึกษาเพิ่มเติมได้จากสภาวิชาชีพบัญชีที่

http://www.fap.or.th/

moo:
good

007:
http://www.dbd.go.th/thai/law/acc2547.pdf เปลี่ยนเป็น

http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=1775

คุณอ๊อด:
สำนักงานบัญชีต้องการผู้สอบบัญชีที่สามารถตรวจงบ ที่มีอยู่ประมาณ 60กว่าบริษัท ต่อปี ได้ตามเวลากำหนด  กรุณาส่ง

อัตราค่าตรวจ เงื่อนไข ด่วน.....เพื่อพิจารณา

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม